Artiklar

De vill göra barnens roll mer tydlig

12 november 2018
Forskare ska tillsammans socialtjänsterna i Örebro län ta reda på hur barnens delaktighet i socialvården påverkar insatserna som görs för dem och tillsammans med socialtjänster i olika kommuner hitta arbetssätt som gör att barnet för får insatser som är bättre anpassade efter problemet.

”För oss var det naturligt att hjälpa”

9 november 2018
Skaran som samlas vid middagsbordet om kvällarna hemma hos Niklas och Anette Sundén kan se olika ut från dag till dag, till och med från timme till timme. De är nämligen både familjehem och jourhem och vet aldrig riktigt hur nästa dag kommer att se ut.

De biologiska barnens röster

7 november 2018
Stödet till de biologiska barnen är ett område som är eftersatt inom familjehemsvården. Det finns kunskap om handledningens betydelse till familjehemsföräldrar men information kring vad och vilket stöd de biologiska barnen i familjehem har behov av saknas.

App ska lättare få barn att komma till tals

5 november 2018
Genom en ny app ska det bli lättare för barn att aktivt delta i utredningar som rör dem. Detta håller nu forskare vid Mälardalens högskola på att utarbeta.

”Förståelse snarare än bedömning”

2 november 2018
En viktig del i utredningen av en familj inför en eventuell placering är att förstå de vuxnas känsloliv och relationer för att utröna om det finns ett känslomässigt överskott för att ta sig an ett barn. En av de metoder som kan användas för en sådan utredning är den så kallade Kälvestens-metoden.

Elevhälsan behöver utvecklas för att ge rätt stöd till familjehemsplacerade

31 oktober 2018
Mycket fokus ligger på barnets fysiska och psykiska hälsa, men ofta glöms skolprestationen och skolanknytningen bort i det arbete som elevhälsan gör med familjehemsplacerade barn, menar forskare Lisbet Engh. Bland annat konstaterar hon att hälsoundersökningarna behöver kompletteras med frågor gällande läs- och skrivsvårigheter samt traumatisering.

"Jourhem ska vara en lugn och trygg plats"

29 oktober 2018
Om man har möjlighet att med kort varsel ta emot ett barn i kris i sitt hem kan man ansöka om att bli jourhem.

Prisade för uppföljningsarbete

26 oktober 2018
Barn- och ungdomsenheten i Partille har dragit igång ett arbete för att följa upp hur barnen som kommer i kontakt med socialtjänsten upplever mötet och vad som skulle kunna göras annorlunda. För detta arbete fick man i onsdags ta emot kommunens ”Barnkonventionspris”.

”Spela själv för att få förståelse för barnets intresse”

24 oktober 2018
I nästan alla svenska hem där det finns barn eller ungdomar förekommer diskussioner om användning av ”skärmar” och datorspel. Sven Rollenhagen, specialist på datorspelsberoende, tycker inte att man ska ha generella förbud – däremot bör man prata med sina barn om när, hur och till vad barnet använder sin mobil, dator eller surfplatta.

De vill hjälpa barn med trauman

22 oktober 2018
Att växa upp i en kaotisk miljö leder inte sällan till utvecklingstrauma hos barnet. Utan rätt stöd och behandling kan det komma att påverka barnet för resten av livet. Socionomerna Helene Samuelsson och Josefine Guldbrand har startat en verksamhet som är inriktad på att hjälpa just dessa barn.

Samtalsapp från Karlskrona börjar få spridning i landet

19 oktober 2018
Uppföljningssamtal med de familjehemsplacerade barnen är viktigt, men det är inte alltid som socialsekreterarna har rätt verktyg för samtalen. För att förbättra och förenkla dialogen med barnen har appen ”Barnsam” tagits fram av Karlskrona kommun i samarbete med det lokala näringslivet och sprids nu bland landets kommuner.

De kombinerar konsulent- och psykologtjänster

17 oktober 2018
En del barn som placeras i familjehem behöver ha hjälp av en psykolog. Att denne finns till hands när det behövs är av största vikt. Marie och Anders Jakobsson, familjehemskonsulent respektive psykolog, kombinerar sina kompetenser i det nystartade företaget Jakobsson familjehem & psykolog AB.

Sundsvall digitaliserar orosanmälningar

16 oktober 2018
Socialtjänsten i Sundsvalls kommun har i början av oktober lanserat en ny e-tjänst för orosanmälningar.

Placerade småbarns stödbehov kartläggs

15 oktober 2018
Forskare i Lund vill kartlägga vilket behov av stöd som familjehemsplacerade barn upp till sex år har och vilka metoder som skulle kunna användas för att stärka deras psykiska hälsa.

Rekordstort intresse för ”Letterbox Club”

12 oktober 2018
Rekordmånga familjehemsbarn deltar under hösten i ”Letterbox Club”, ett projekt som syftar till att utveckla läs- och matematikförmågan hos barn i låg- och mellanstadiet. – Vi hade räknat med 200 deltagare, men nu har vi ungefär 400 deltagande barn, berättar Sofia Lager Millton, FoU-ledare och projektansvarig.

Helena har alltid plats – både i sitt hem och i sitt hjärta

10 oktober 2018
Helena Eklund har alltid plats, både i sitt hem och i sitt hjärta, för de barn som akut behöver en plats att bo på och någon som ger dem omsorg.

Stort intresse för föräldraskapsstöd - men fortfarande litet utbud

9 oktober 2018
Intresset för olika stödinsatser i föräldraskapet är stort, inte minst bland tonårsföräldrar. Men utbudet är mindre än efterfrågan, enligt forskning från Göteborgs universitet.

Nya skrifter reder ut vem som gör vad

8 oktober 2018
I nya skrifter från RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, tydliggörs vad en god man för ensamkommande gör och inte gör. Den ena skriften är riktad direkt till barnen, för att öka deras kunskap och delaktighet i det som händer runt dem.

Att vara familjehem är att vara förälder till någon annans barn

5 oktober 2018
Från att ha anmält sitt intresse för att bli familjehem tills dess att man får ta emot sitt första barn, väntar en lång utredningsprocess med flera samtal och en djupintervju. Syftet är att man ska få bättre förståelse för uppdraget innan man åtar sig det.

Prisade för sitt arbete med utsatta barn

4 oktober 2018
Barnrättsbyrån kämpar för utsatta barn och ungdomar. De erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör barn och ungas rättigheter. Nyligen fick man ta emot ett pris från Stockholms stad för sitt arbete.

”Jag kan inte tänka mig något bättre än att vara familjehem”

3 oktober 2018
Diana Ivis hem är nästan alltid fullt av barn. Sedan 24 år tillbaka är hon och hennes man familjehem och på dagarna är hon även dagmamma.

Halmstad inför e-tjänst för orosanmälan

2 oktober 2018
I Halmstad inför man nu en e-tjänst för att skolpersonal enklare ska kunna göra en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa.

Ny metod hjälper vuxna förstå barns signaler

1 oktober 2018
Att tolka signalerna från ett litet barn kan vara svårt, särskilt om barnet utsatts för ett trauma och kanske inte visar sina känslor som andra barn. Med den så kallade ABC-metoden, som är ny i Sverige, lär sig den vuxna att bättre tolka och förstå barnets beteende och därigenom kunna ge barnet en bättre omsorg.

De kämpar för att förenkla orosanmälningarna

28 september 2018
Ambulanssjuksköterskan Axel Moberg upplevde svårigheter med att göra orosanmälningar när han misstänkte att barn for illa. Det resulterade i att han grundade föreningen och sajten orosanmälan.se, där kontaktuppgifter till Sveriges samtliga socialkontor finns.

Hon vill skapa igenkänning och väcka frågor med ny barnbok

26 september 2018
Skriver barnbok utifrån egna upplevelser som familjehemsplacerad.

I Heby finns bara nöjda familjehem

24 september 2018
Tack vare egna erfarenheter som familjehem och stort fokus på tillgänglighet har Pia Granlund, familjehemskonsulent och Martin Söderberg, barnuppföljare i Heby kommun lyckats få hundra procent nöjda familjehem.

Nu lyfter vi familjehemsvården

22 september 2018
​Vi vill lyfta det arbete som tusentals engagerade människor gör varje dag för att barn, unga och vuxna ska få en tryggare tillvaro.

Ny strategi för stöd till föräldrar

22 september 2018
Regeringen har nyligen presenterat en ny nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Regeringssatsning gav 1 000 nya socialtjänstjobb

22 september 2018
Under förra året fick landets kommuner dela på 360 miljoner kronor för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. 1 168 personer har anställts i verksamheterna tack vare pengarna visar en uppföljning som Socialstyrelsen gjort.

Dubbelt så många familjehem behövs i Umeå

22 september 2018
Behovet av familjehem är stort i hela landet, inte minst i Umeå där fler än dubbelt så många barn som normalt väntar på en placering.

Riksdagsledamot vill påskynda ny lagstiftning och införa register

22 september 2018
Utvecklingen av en skärpt lagstiftning för att förbättra för barn i familjehem går för långsamt, menar riksdagsledamoten Alexandra Anstrell (M), i ett debattinlägg som publicerats i Dagens samhälle.