Barns rättigheter kan stärkas ytterligare i Sverige

Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen, enligt en utredning som regeringen gjort. Det skulle innebära ett verktyg för barn att under vissa förutsättningar få en prövning av om en eller flera rättigheter i barnkonventionen har kränkts av en konventionsstat.

Publicerad 30 augusti 2023
Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet i Barnkonventionen som stärker barns rättsliga skydd, anser regeringens utredare. Foto: Shutterstock

Barnkonventionen ratificerades av Sverige för drygt 30 år sedan och är sedan 2020 svensk lag. Sverige har även ratificerat de två första tilläggsprotokollen till konventionen.  Regeringens utredare menar att en ratificering av även det tredje tilläggsprotokollet kan betraktas som en logisk och rimlig utveckling för att fortsatt genomföra barnkonventionen och främja dess genomslag i Sverige.

Utredningen föreslår att Sverige bör ratificera det fakultativa och tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om ett klagomålsförfarande. I betänkandet lämnar utredningen också ett antal förslag om åtgärder som syftar till att säkerställa barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen i svensk lagstiftning.

Utredningen lämnar också flera konkreta förslag:

  • att inrätta en försöksverksamhet med statsbidrag till barnrättsbyråer som bedriver verksamhet med oberoende barnombud
  • att offentligt biträde ska förordnas för barn i mål eller ärenden om begränsning av umgänge och hemlighållande av vistelseort enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU
  • att barns rätt till information om beslut och överklagande enligt LVU och LPT förtydligas
  • att placering och omplacering av ett barn med stöd av socialtjänstlagen måste föregås av ett formellt och överklagbart beslut
  • att ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet.
Föregående Nästa