Ersättningar

Vid en placering i familje- eller jourhem samt vid insatsen kontaktfamilj och kontaktperson, utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte i första hand om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

Allmänt om ersättningar

Varje år ger Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ut rekommendationer kring ersättningar för familjehemsvården. Kommunerna och företagen kan använda dessa som stöd och vägledning när de tar fram sina egna riktlinjer, men det är valfritt och därför kan det se väldigt olika ut när det gäller t.ex. ersättningsnivåerna. Ersättningen är uppdelad i en omkostnadsersättning och en arvodesersättning.

Ersättningsrekommendationer för 2024
Vill du veta vilka ändringar och tillägg som gjorts för 2024 så har vi skrivit om det i forumet

Ersättningsrekommendationer för 2023
Läs också om ändringar och tillägg i formuläret för 2023. Du hittar en tråd om det i forumet

På SKR´s hemsida finns också vanliga frågor och svar, gällande arvode- och omkostnadsersättningar.

Eftersom det ibland kan vara svårt att hitta rätt så har vi gjort en liten guide för hur man kan läsa rekommendationerna.

Omkostnadsersättning

Omkostnadsersättningen är varken sjukpenning- eller pensionsgrundande. Du får göra avdrag för omkostnadsersättningen i din deklaration, skatteverket drar av 5 000 kr från summan som du får betala skatt på. 

Omkostnadsersättningen ska höjas när barnet fyller 13 år. 

Ersättningen är uppdelad i en Grundkostnad och Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad. För att läsa rekommendationerna i sin helhet hänvisar vi till årets rekommendationer från SKR (kap 6). 

Grundkostnad
Grundkostnaden beräknas täcka barnets normala och löpande behov för försörjning och livsföring i övrigt. Den är lika för alla barn i åldersgruppen.

I grundkostnaden ingår kostnader för barnets livsuppehälle och del i de  gemensamma hushållsutgifterna. Exempel på sådana utgifter är livsmedel, kläder, skor, personlig hygien, fickpengar, lek och fritid, förbrukningsvaror, möbler, husgeråd, textilier, TV, telefon och normalt slitage.

Omkostnadsersättningen inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen.

Barnets tilläggskostnader
Barnets individuella behov kan medföra att det finns utgifter som tillkommer utöver  grundkostnaden. Exempel på sådana kostnader är avgift för förskola och fritidshem,  kostnader för umgängesresor till föräldrar eller andra närstående, specialkost, glasögon eller linser, fritidsaktiviteter som medför betydande kostnader för utrustning eller avgift, semesterresor samt eventuella avgifter för färdtjänst.

Barnet som är placerade i ett familjehem omfattas av samma högkostnadsskydd för läkarvård och medicin som familj ens övriga barn.

Ett familjehem kan vara beläget så att allmänna kommunikationer saknas eller att barnet inte klarar att själv förflytta sig. Då kan milersättning utgå till familjehemmet som motsvarar högsta skattefria milersättningen, som årligen fastställs av Skatteverket.

Måste finnas ett beslut om tilläggskostnader
Om en kommun betalar ut ersättning för tilläggskostnader behöver det finnas ett beslut som motiverar tilläggskostnaderna. Av motiveringen ska det framgå att det finns ett individuellt behov hos barnet som gör att du har kostnader som tillkommer utöver grundkostnaden. Det ska framgå vilka kostnader som ingår i ersättningen och hur de är beräknade. Det behöver däremot inte finnas kvitton på tilläggskostnader inom SKR:s rekommenderade schablonbelopp.

I de fall socialnämnden betalar en högre omkostnadsersättning än SKR´s rekommendationer ska nämnden kunna redovisa den ekonomiska beräkning som ligger till grund för ersättningen. Beräkningen och skälet till den högre ersättningen ska dokumenteras i familjehemsakten.

Familjehemmet ska kunna få en skriftlig information att lämna till Skatteverket avseende den ekonomiska beräkningen och skälen till den högre omkostnadsersättningen. En sådan uppgift lämnas utan att den placerades namn anges.

Den omkostnadsersättning som utbetalats ska redovisas på kontrolluppgiften till Skatteverket.

Extra utrustning till barnet
Det är inte möjligt att ha generella rekommendationer när det gäller nivån på olika tilläggskostnader som kan bli aktuella. Det kan t.ex. vara fråga om inköp av cykel, moped, mobiltelefon, surfplatta eller en dator. I det fall barnet har egna tillgångar, t.ex. pengar på ett spärrat konto, bör kontakt tas med förälder eller förordnad ställföreträdare för barnet, som kan ansöka om uttag hos överförmyndaren för att få pengar till den extra utrustning som barnet behöver.

Behovet kan även tillgodoses genom att nämnden beviljar kostnaderna för sådana inköp. Denna extra utrustning tillhör barnet vid en eventuell flytt från familjehemmet.

Skatteverket information
Mer information om omkostnadsersättningar finns på Skatteverkets hemsida:

Arvode

I SKR´s rekommendationer så står det Grundarvode samt Exempel på förhöjt arvode inklusive grundkostnad. Vi har valt att bara skriva Arvode samt Exempel på förhöjt arvode.

Arvodet är lön för det uppdrag du utför. Arvodet är en skattepliktig inkomst och beskattas som inkomst av tjänst, det är sjukpennings- och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension. Ett uppdrag berättigar heller inte till A-kassa, semesterlön eller semesterersättning.

Som familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson är man uppdragstagare åt socialnämnden och man är således inte anställd.

Om det står i ditt avtal att uppdragsgivaren följer Sveriges Kommuner och Regioners ersättningsrekommendationer så ska ersättningen regleras varje år.

Lönebortfallsersättning/Inkomstbortfall vid tjänstledighet
Om du behöver avstå från ditt arbete under inskolningstiden och eventuellt under en längre tid (som bestäms innan placeringen) kan du få ersättning för lönebortfall (inkomstbortfall). Ersättningen för lönebortfall ska motsvara den lön du avstår från samt semesterersättning. I de fall du får lönebortfallsersättning så ska även arvode och omkostnadsersättning utgå. Det är viktigt att skilja på dem. Lönebortfall är ersättning för den inkomst du förlorar och arvode samt omkostnad är ersättning för det uppdrag du fått av socialnämnden.

(Not. SKR har i senare cirkulär valt att ta bort informationen om inkomstbortfall och semesterersättning. Istället kallar de det för förhöjt arvode. Se årets cirkulär, kap 5 "Förhöjt arvode under en tidsbegränsad period".)

Att få tjänstledigt är inte självklart och är inte något som man har rätt till utan det är arbetsgivaren som bestämmer det. Dock om barnet är under 18 månader så kan inte arbetsgivaren neka ledighet. Mer om tjänstledighet och föräldraledighet kan du läsa i vårt forum.

Erhåller du ersättning från a-kassa eller Försäkringskassan?
Du kan har rätt till en viss bi-inkomst, men eftersom det ser olika ut så är det mycket viktigt att du kontaktar din a-kassa eller Försäkringskassan innan du tar emot placeringar. Du kan annars riskera att bli av med din ersättning och i värsta fall kan du bli åtalad för bedrägeri.

Deklaration
Något som kan vara bra att veta är att man ibland som uppdragstagare får restskatt. Ett tips är att hålla koll på den totala inkomsten samt hur mycket skatt man betalar så man inte får en överraskning när det är dags att deklarera. Genom jämkning, så som man enkelt kan göra på Skatteverkets hemsida, så räknas det ut hur mycket skatt som varje uppdragsgivare/arbetsgivare behöver dra.

I vårt forum hittar du mer information om deklaration.

Övriga ersättningar

Innan en placering
När man åtar sig ett uppdrag kanske man behöver köpa kläder, om inte barnet har tillräckligt med sig, inredning till ett rum, leksaker, inköp av barnstol m.m. Detta kan man få hjälp med. Ta upp det med handläggaren.

Tillfällig föräldrapenning (TFP)
När barnet är sjukt så har man rätt till tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan på samma sätt som biologiska föräldrar. Man ska själv anmäla till Försäkringskassan om man är hemma för sjukt barn.

Flerbarnstillägg
Flerbarnstillägg betalas inte ut till familjehems- och jourhemsföräldrar.

Omvårdnadsbidrag (Vårdbidrag)
En familjehems- eller jourhemsförälder har inte rätt till omvårdnadsbidrag för ett placerat barn, som till följd av sjukdom eller funktionshinder, behöver särskild tillsyn.

Den som utsetts till särskilt förordnad vårdnadshavare har dock samma rätt till omvårdnadsbidrag som ett barns förälder. Omvårdnadsbidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som barnet behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Merkostnadsersättning för barn
Som särskilt förordnad vårdnadshavare har du även rätt att ansöka om merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på barnets funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.