Ersättning jourhem

Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

Några specifika rekommendationer för vanliga jourhem finns inte, utan kommunerna och andra använder sig oftast av de rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), som finns för familjehem. Däremot finns det rekommendationer för kontrakterade jourhem, se nedan.

Att vara kontrakterat jourhem innebär att man fortlöpande står till uppdragsgivarens förfogande. Det kan vara via en kommun eller ett företag. Man är kontrakterad för en eller flera platser och är skyldig att ta emot de barn och ungdomar som uppdragsgivaren behöver placera. Man får arvode även då inget barn är placerat i hemmet. Full omkostnadsersättning utgår dock enbart när ett barn placeras.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.


Cirkulär 21:40
Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU 2022

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

Observera att denna ersättning endast gäller kontrakterade jourhem. Rekommendationer för ersättningar gällande vanliga jourhem är ofta samma som för familjehem.

Omkostnadsersättning

Fast omkostnadsersättning (1)

Rörlig omkostnadsersättning (2)

1-2 platser

% av prisbasbelopp

3-4 platser 

% av prisbasbelopp

Enl. rekommendationer för omkostnadsersättningar för resp. ålder

1 006 kr

25%

2 013 kr

50%

(1.) Då inga barn finns placerade
(2.) Då barn finns placerade  


Arvodesersättning

1 plats

2 platser

3-4 platser

14 854 kr

21 440 kr

29 690 kr