Ersättning familjehem

Vid en placering utgår ekonomisk ersättning. Dess storlek beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Att öppna sitt hem för ett barn, ungdom eller vuxen handlar inte om pengar, utan om att man hjälper någon som behöver en trygg och stabil tillvaro.

För att läsa rekommendationerna i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida, cirkulär nummer 19:44.


Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år 2020

Ersättningen är per månad och barn. Omkostnaden är nästintill skattefri och arvodet är skattepliktigt.

Rekommendationer
1. Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS
2. Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS
3. Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL

1. Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

 

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

0-12 år

4 336 kr

110% 

6 110 kr

155%

13-19 år

4 927 kr

125%

6 898 kr

175%


Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

0-12 år

6 357 kr

10 141 kr

12 049 kr

14 264 kr

13-19 år

8 246 kr

10 141 kr

12 049 kr

14 264 kr 

2. Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS

När en förälder placeras tillsammans med sitt/sina barn så utgår ersättning både för föräldern (se ersättningsrekommendationer nedan) och för barnet/barnen (se ersättningsrekommendationer ovan).

Omkostnadsersättning

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

4 927 kr

125%

6 898 kr

175%


Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

10 141 kr

12 049 kr

14 264 kr

3. Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL

Omkostnadsersättning

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

4 927 kr

125%

6 898 kr

175%


Arvodesersättning

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

10 141 kr

12 049 kr

14 264 kr