Hur man tolkar ersättningsrekommendationerna

Varje uppdrag är unikt och det är svårt att veta vilken ersättning man får vid en placering eftersom nivån beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Grundtanken är dock att man inte ska ha ett uppdrag som huvudinkomst eftersom man oftast inte vet hur länge barnet eller ungdomen stannar.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.


Exempel 1: Placering i familjehem av ett barn, 7 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKR´s cirkulär 22:41 "Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2023" (kap 13).

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

 

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

0-12 år

4 813 kr

110% 

6 781 kr

155%

13-19 år

5 469 kr

125%

7 656 kr

175%

 • Då barnet är under 13 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 4 813 kr och den högsta 6 781 kr.
 • Om barnbidraget/studiebidraget kommer direkt från försäkringskassan så dras den av från ovanstående summa.
 • Omkostnadsersättningen är per månad och barn.
 • Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år.

Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

0-19 år

11 237 kr

13 132 kr

15 040 kr

17 255 kr
 • Från och med 2023 så är inte arvodet åldersindelat utan gäller för 0-19 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 11 237 kr och den högsta 17 255 kr.
 • Alla barn och uppdrag är olika därför finns det olika nivåer på ersättningen. Skulle det vara så att barnet har omfattande vårdbehov, t.ex. täta besök hos sjukvården eller kanske behöver mycket stöd i skolarbetet och med kompisar, så kan det vara anledningar som gör att man kan få ett högre arvode. Det förhöjda arvodet, t.ex. 13 132 kr, är då det totala arvodet som man får per månad och barn minus skatt då arvodet är skattepliktigt.

Exempel 2: Placering i kontaktfamilj av ett barn, 5 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKR´s cirkulär 22:42 "Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2023" (ersättningen är densamma enligt SKR vid uppdrag enligt LSS, se cirkulär 22:43).

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

 
 

% av prisbasbelopp

kr/dag

% av prisbasbelopp

kr/dag

0-12 år

105%

151 kr

150%

216 kr

13 < år

120%

173 kr

170%

245 kr

Vuxna

120%

173 kr

170%

245 kr

 • Då barnet är 5 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 151 kr och den högsta 216 kr.
 • Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn:
  - fredagen (½ dygn) 151/2=75,50 kr
  - lördag och söndag 151*2=302 kr
  och lägger man ihop 75,50+302 så får man summan 377,50 kr.
 • Omkostnadsersättningen är per barn och räknas per dygn.

Arvodesersättning

Ålder Arvode Exempel på förhöjt arvode
0-12 år 225 kr/dag 359 kr/dag 505 kr/dag
13 < år 292 kr/dag 426 kr/dag 505 kr/dag
Vuxna 359 kr/dag 426 kr/dag 505 kr/dag
 • Även här tittar man i tabellen för åldern 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 225 kr och den högsta 505 kr. 
 • På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Ersättningen för en vistelse fredag till söndag kan då räknas så här:
  - fredagen (½ dygn) 225/2=112,50 kr
  - lördag och söndag, dubbelt arvode 225*4=900 kr
  och lägger man ihop 112,50+900 så får man summan 1 012,50 kr.
 • Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna.
 • Arvodet räknas per dygn och barn samt är skattepliktigt.