Hur man tolkar ersättningsrekommendationerna

Varje uppdrag är unikt och det är svårt att veta vilken ersättning man får vid en placering eftersom nivån beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Grundtanken är dock att man inte ska ha ett uppdrag som huvudinkomst eftersom man oftast inte vet hur länge barnet eller ungdomen stannar.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.


Exempel 1: Placering i familjehem av ett barn, 7 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKR´s cirkulär 19:44 Ersättningar vid familjehemsvård av barn och unga enligt SoL, LVU och LSS år 2020 (kap 12).

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

 

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

0-12 år

4 336 kr

110% 

6 110 kr

155%

13-19 år

4 927 kr

125%

6 898 kr

175%

 • Då barnet är 7 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 4 336 kr och den högsta 6 110 kr.
 • Om barnbidraget/studiebidraget kommer direkt från försäkringskassan så dras den av från ovanstående summa.
 • Omkostnadsersättningen är per månad och barn.

Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

0-12 år

6 357 kr

10 141 kr

12 049 kr

14 264 kr

13-19 år

8 246 kr

10 141 kr

12 049 kr

14 264 kr 
 • Även här tittar man i tabellen för åldern 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 6 357 kr och den högsta 14 264 kr. Det är ett stort spann mellan det lägsta rekommenderade och det högsta.
  Alla barn och uppdrag är olika därför finns det olika nivåer på ersättningen. Skulle det vara så att barnet har omfattande vårdbehov, t.ex. täta besök hos sjukvården eller kanske behöver mycket stöd i skolarbetet och med kompisar, så kan det vara anledningar som gör att man kan få ett högre arvode. Det förhöjda arvodet, t.ex. 12 049 kr, är då det totala arvodet som man får per månad.
 • Arvodet är per månad och barn samt skattepliktigt.

Exempel 2: Placering i kontaktfamilj av ett barn, 5 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKR´s cirkulär 19:45 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2020.

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

 
 

% av prisbasbelopp

kr/dag

% av prisbasbelopp

kr/dag

0-12 år

105%

136 kr

150%

194 kr

13 < år

120%

156 kr

170%

220 kr

Vuxna

120%

156 kr

170%

220 kr

 • Då barnet är 5 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 136 kr och den högsta 194 kr.
 • Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn:
  - fredagen (½ dygn) 136/2= 68 kr
  - lördag och söndag 136*2=272 kr
  och lägger man ihop 68+272 så får man summan 340 kr.
 • Omkostnadsersättningen är per barn och räknas per dygn.

Arvodesersättning

Ålder Arvode Exempel på förhöjt arvode
0 – 12 år 212 kr/dag 338 kr/dag 476 kr/dag
13 < år 275 kr/dag 402 kr/dag 476 kr/dag
Vuxna 338 kr/dag 402 kr/dag 476 kr/dag
 • Även här tittar man i tabellen för åldern 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 212 kr och den högsta 476 kr. 
 • På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Ersättningen för en vistelse fredag till söndag kan då räknas så här:
  - fredagen (½ dygn) 212/2=106 kr
  - lördag och söndag, dubbelt arvode 212*4=848 kr
  och lägger man ihop 106+848 så får man summan 954 kr.
 • Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna.
 • Arvodet räknas per dygn (1/30 av månadsarvodet för familjehem) och barn samt är skattepliktigt.