Hur man tolkar ersättningsrekommendationerna

Varje uppdrag är unikt och det är svårt att veta vilken ersättning man får vid en placering eftersom nivån beror på uppdragets omfattning och barnets ålder. Grundtanken är dock att man inte ska ha ett uppdrag som huvudinkomst eftersom man oftast inte vet hur länge barnet eller ungdomen stannar.

För att läsa cirkulären i sin helhet hänvisar vi till SKR´s hemsida.

Ersättningsrekommendationer för 2024
Vill du veta vilka ändringar och tillägg som gjorts för 2024 så har vi skrivit om det i forumet


Exempel 1: Placering i familjehem av ett barn, 7 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKR´s cirkulär 23:50 "Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar med mera för år 2024".

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad högsta skattefria
(inkl grundkostnad)

 

kronor

% av prisbasbelopp

kronor

% av prisbasbelopp

0-12 år

5 253 kr

110% 

7 401 kr

155%

13-19 år

5 969 kr

125%

8 356 kr

175%

 • Då barnet är under 13 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 5 253 kr och den högsta 7 401 kr.
 • Om barnbidraget/studiebidraget kommer direkt från försäkringskassan så dras den av från ovanstående summa.
 • Omkostnadsersättningen är per månad och barn.
 • Omkostnadsersättningen höjs när barnet fyller 13 år.

Arvodesersättning

Ålder

Arvode

Exempel på förhöjt arvode

0-19 år

11 417 kr

13 342 kr

15 281 kr

17 531 kr
 • Från och med 2023 så är inte arvodet åldersindelat utan gäller för 0-19 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 11 417 kr och den högsta 17 531 kr.
 • Alla barn och uppdrag är olika därför finns det olika nivåer på ersättningen. Skulle det vara så att barnet har omfattande vårdbehov, t.ex. täta besök hos sjukvården eller kanske behöver mycket stöd i skolarbetet och med kompisar, så kan det vara anledningar som gör att man kan få ett högre arvode. Det förhöjda arvodet, t.ex. 13 342 kr, är då det totala arvodet som man får per månad och barn minus skatt då arvodet är skattepliktigt.

Exempel 2: Placering i kontaktfamilj (SoL) av ett barn, 5 år gammalt

Det cirkulär man ska titta på är SKR´s cirkulär 23:51 "Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL år 2024" (ersättningen är densamma enligt SKR vid uppdrag enligt LSS, se cirkulär 23:54).

Omkostnadsersättning

Ålder

Grundkostnad

 
 

% av prisbasbelopp

kr/dag

% av prisbasbelopp

kr/dag

0-12 år

105%

165 kr

150%

235 kr

13 < år

120%

188 kr

170%

267 kr

Vuxna

120%

188 kr

170%

267 kr

 • Då barnet är 5 år så tittar man i tabellen för ålder 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 165 kr och den högsta 235 kr.
 • Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn:
  - fredagen (½ dygn) 165/2=82,50 kr
  - lördag och söndag 165*2=330 kr
  och lägger man ihop 82,50+330 så får man summan 412,50 kr.
 • Omkostnadsersättningen är per barn och räknas per dygn.

Arvodesersättning

Ålder Arvode Exempel på förhöjt arvode
0-12 år 228 kr/dag 365 kr/dag 513 kr/dag
13 < år 297 kr/dag 433 kr/dag 513 kr/dag
Vuxna 365 kr/dag 433 kr/dag 513 kr/dag
 • Även här tittar man i tabellen för åldern 0-12 år.
 • Den lägsta rekommenderade ersättningsnivån är 228 kr och den högsta 513 kr. 
 • På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 ½ dygn. Ersättningen för en vistelse fredag till söndag kan då räknas så här:
  - fredagen (½ dygn) 228/2=114 kr
  - lördag och söndag, dubbelt arvode 228*4=912 kr
  och lägger man ihop 114+912 så får man summan 1 026 kr.
 • Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna.
 • Arvodet räknas per dygn och barn samt är skattepliktigt.