Placerade barn faller mellan stolar när det gäller tandhälsa

Barn i samhällsvård har sämre tandhälsa än andra barn, vilket påverkar dem under hela livet. Ökad samverkan mellan socialtjänst och tandvård skulle kunna komma till rätta med problemet, enligt en ny avhandling från Malmö universitet.

Publicerad 11 december 2023
Placerade barns tandhälsa är generellt sett sämre än jämnårigas. Mer samverkan mellan socialtjänst och tandvård behövs.

Tita Kirkinen är doktorand vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet och arbetar även som specialisttandläkare i barn- och ungdomstandvård inom Region Värmland. Hon har intresserat sig för placerade barn och ungdomars tandhälsa och har i sin avhandling bland annat kartlagt de placerades tandhälsa och tillgången till tandvård. Tita Kirkinen kan konstatera att de placerade barnen generellt sett har sämre tandhälsa än andra jämnåriga med mer karies, utdragna tänder och fler akuta besök inom tandvården.

 – Problemen kan börja innan barnen blir placerade med föräldrar som av olika anledningar inte kunnat ta sitt föräldraansvar, barnen har inte kommit på sina tandläkarbesök och saknar kanske även rutiner för att borsta tänderna hemma, säger hon.

Tita Kirkinen doktorerar med en avhandling om placerade barns tandhälsa den 14 december. Foto: Malmö universitet

Men även när barnen blir placerade kommer tandvården i andra hand. En av orsakerna kan vara att barnen och ungdomarna flyttar ofta och att tandvården hinner inte med att kalla dem till besök.

– I vår undersökning hade vi till exempel ett barn som under sammanlagt ett års placeringstid hade tolv olika adresser. Hur ska man ens hinna kontakta tandvården då? Det blir att de här barnen faller mellan stolarna, säger Tita Kirkinen. 

Att som barn inte få tandvård kan få konsekvenser under hela livet bland annat genom att personerna behövt dra ut tänder på grund av sin dåliga tandhälsa.

– Att åtgärda problemen i vuxen ålder är dessutom väldigt dyrt och vi vet också att många placerade inte fullgör skolan och fler lever på bidrag än i övriga samhället vilket också begränsar deras möjligheter till åtgärder som vuxna, säger hon. 

Få barn erbjuds tandundersökning
Trots att barn i samhällsvård ska erbjudas en hälsoundersökning vid placering, där tandvård ingår, är det få barn som verkligen får sin tandundersökning. 

– När vi intervjuade 51 kommuner i en angränsande studie var det bara sex procent som levde upp till kraven på tandvårdsundersökning. Det behövs mer samverkan mellan socialtjänst och tandvård men det krävs också ändringar från beslutsfattare. I den senaste utredningen om förstärkt skydd för placerade barn från regeringen omnämns även tandvård på flera ställen, vilket är mycket positivt. Jag tror att det måste komma uppifrån om vi ska kunna få förändring, säger Tita Kirkinen.

Mycket kvar att undersöka
Hon disputerar med sin avhandling den 14 december men har redan nu ansökt om att forska vidare kring placerade barns tandhälsa.

– Det finns mycket data kvar att bearbeta. Bland annat vill jag titta på om det finns skillnader mellan barn som är SOL och LVU-placerade, säger hon. Förhoppningen är att kunna presentera ett resultat kring detta under nästa år. 

Föregående Nästa