Förbättrat stöd till familjehem

Socialstyrelsen ska utveckla stödet till kommunerna så att kommunerna i sin tur ska kunna ge bättre stöd och kontakt till sina familjehem, i syfte att utöka antalet familjehem och förbättra kunskapen inom familjehemsvården.

Publicerad 2 maj 2023
Regeringen satsar fem miljoner årligen på att förbättra stödet till familjehem.

Regeringen har aviserat en satsning på förbättrat stöd till familjehem, under 2023 avsätts 3 miljoner och under de kommande två åren ytterligare 5 miljoner årligen.

För att kommunerna ska kunna ta omhand intresset hos nya familjehem och fortsätta ta tillvara engagemanget hos befintliga familjehem, behövs stödinsatser i form av kunskap om rekrytering, utredning och bedömning och stöd till familjehem, anser regeringen som därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla kunskapen och stödet till kommunerna i deras arbete med familjehem.

Kommunerna behöver också utvecklas sitt arbete med utredning och bedömning så att fler potentiella familjehem kan få insatser och stödjas på olika sätt för att på så sätt kunna komma i fråga som familjehem. Det kan idag förekomma att vissa potentiella familjehem inte godkänns utifrån exempelvis geografiska förutsättningar eller för att familjen består av en ensam vårdnadshavare med ett begränsat socialt nätverk. Viktigt är att utredning och bedömning av potentiella familjehem fortsätter att vara rättssäker, relevant och baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Socialstyrelsen ska därför utifrån bästa tillgängliga kunskap utveckla stödet för utredning och bedömning av familjehem i syfte att öka kunskapen hos socialtjänsten. Socialstyrelsen ska även ge stöd till kommunerna som syftar till att vidareutbilda befintliga och nya familjehem och ge dem förutsättningar att ta emot barn och ungdomar med stora omsorgsbehov och samtidigt upprätthålla familjehemmens trygghet och stabilitet i uppdraget. Stödet bör även inkludera hur kommunerna i sin tur kan ge stöd till barn och unga och deras familjehem som är föremål för vårdnadsöverflyttning.

I uppdraget ingår också att underlätta och förbättra kvaliteten vid en placering i familjehem när den placerade unge är i tonåren. Socialstyrelsen ska utifrån bästa tillgängliga kunskap utveckla stödet gällande löpande bedömning och översyn av familjehem och placeringar i syfte att öka kunskapen hos socialtjänsten. Socialstyrelsen ska även utveckla stödet till kommunerna gällande barnets rätt att komma till tals i enlighet med barnkonventionen under en placering.

Föregående Nästa