Språkstörning

Vad är språkstörning?
Språkstörning innebär att språkutvecklingen hos ett barn inte följer det typiska mönstret eller går långsammare än hos jämnåriga. De kan ha svårt att förstå vad andra säger, att själv prata så att andra förstår eller båda delar. Svårigheterna kan vara olika stora och ta sig olika uttryck. Det kan handla om hur ett ord uttalas eller böjs och ordföljden i meningar. Barnet kan ha svårt att hitta rätt ord och sortera ord som hör ihop. Språkstörningen kan också innebära svårigheter att kommunicera och samspela med andra.

Utredning och stöd
Språkstörning är en medfödd funktionsnedsättning. Det finns flera förklaringsmodeller, bland annat ärftlighet, men troligen handlar det om flera olika faktorer. Studier visar att de flesta barn med grava språkstörningar inte växer ifrån sina problem, men att språkstörningen förändras och ofta övergår till läs- och skrivsvårigheter.

För att funktionsnedsättning ska klassas som språkstörning måste andra funktionsnedsättningar uteslutas. Det kan vara svårt att identifiera en språkstörning då den ofta förekommer tillsammans med andra svårigheter som motorik, koncentration, impulskontroll och socialt samspel. En hörselnedsättning kan också leda till försenad språkutveckling på grund av brist på språklig stimulans. Många med språkstörning har andra diagnoser som autism, adhd, dyslexi eller intellektuell funktionsnedsättning.

Man räknar med att fem till åtta procent av förskolebarn har språkstörning (de flesta med lätt språkstörning) och det är vanligare bland pojkar än flickor. Språkstörningen upptäcks oftast vid hälsokontrollerna på BVC. För att bedöma och behandla en språkstörning krävs kontakt med en logoped. Det finns en risk att barn med språkstörning som har svårt att kommunicera med omgivningen får för lite stimulans. Det är därför viktigt att börja behandling tidigt, redan i två-treårsåldern. Enligt skollagen har alla elever rätt till stöd i undervisningen. För ett barn med språkstörning kan extra anpassningar krävas. Att använda bild- och teckenstöd, så kallad alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), och tekniska hjälpmedel kan underlätta för barnet. Rektor ansvarar för att barnets behov av särskilt stöd i skolan utreds.

Afasi
Afasi är en funktionsnedsättning som innebär språksvårigheter efter en hjärnskada, vanligast efter en stroke, men också efter en skada i huvudet eller en hjärntumör. Delar av hjärnan som används för språk har blivit skadade och svårigheterna ser olika ut från person till person. En del som fått afasi efter en stroke blir återställda, men de flesta har fortsatta svårigheter.

Tips om bemötande

• Tala i korta meningar, i lugnt tempo och förklara svåra ord.
• Använd visuellt stöd i form av bilder eller tecken.
• Ge personen extra tid för att klara sina uppgifter.
• Bjud in till samtal, knyt an till barnets egna intressen. Bekräfta att du förstår och tala om när du inte förstår.
• Var noga med att reda på om personen förstått.
• Rutiner och en tydlig struktur skapar trygghet och lugn och mer energi för annat.
• Tänk på att personer med språkstörning kan vara extra ljudkänsliga.


Källa/Länkar

SPSM - Språkstörning
Riksförbundet Attention - Språkstörning
Gillbergcentrum - Språkstörning
Afasiförbundet - Språkstörning
Riksförbundet DHB -  Skrifter och filmer
Film om att leva med språkstörning
Livsbild - Flickan med språkstörningen