Hörselnedsättning och dövhet

Vad är hörselnedsättning/dövhet?

Nedsatt hörsel kan vara medfödd eller förvärvad, den kan vara tillfällig eller varaktig och av olika grad. Den som är döv hör inte alls. För den som är döv eller har svårt att höra finns hjälp att få.

I Sverige finns nästan en miljon människor med någon form av hörselnedsättning. Varje år föds cirka 200 barn som behöver hörapparat, cochlea-implantat eller använda teckenspråk. Det är viktigt att stöd sätts in tidigt med tanke på barnets språkutveckling. Idag får majoriteten av alla barn som föds döva cochlea-implantat (CI) inopererat. Det består av en mikrofon som för ljudet via en radiosändare till en inopererad mottagare som stimulerar hörselnerven. I Sverige finns 8 000 – 10 000 barndomsdöva.
Många använder teckenspråk för att kommunicera och är därmed tvåspråkiga. Svenska teckenspråket är ett officiellt språk och har status som andra minoritetsspråk. Tecken som stöd, TSS, kan också användas för den som kan uppfatta lite tal.

Utredning och hjälpmedel
Hörselnedsättning kan vara ärftlig, men också orsakas av höga ljud, skador och sjukdomar. Var uppmärksam på om du till exempel tycker att andra pratar lågt, om du behöver höja ljudet på teven, alltid väljer att använda ett öra när du talar i telefon eller om du har ett återkommande ljud i örat (tinnitus). Det är inte ovanligt att börja höra sämre när man blir äldre. Det blir svårare att uppfatta ljud i diskanten och uppfatta till exempel fågelsång, och det kan vara tröttande att följa med i samtal där många pratar samtidigt.

För att undvika hörselskador är det viktigt att inte utsätta öronen för starka ljud. Använd öronproppar eller hörselkåpor på konserter eller i bullriga miljöer. Om du misstänker att du har en hörselnedsättning kan du kontakta din vårdcentral så att en läkare kan utesluta vaxproppar, en skada eller sjukdom. Det finns också speciella mottagningar där en audionom kan kontrollera din hörsel och prova ut tekniska hjälpmedel. Vid en hörselundersökning får du svara på frågor om din hörsel och ditt hälsotillstånd. Hörselgången och trumhinnan kontrolleras och du får lyssna på toner och tal.
Om din hörsel inte kan behandlas kan du behöva tekniska hjälpmedel som förstärker hörseln. Vanligast är en hörapparat som antingen sitter i hörselgången eller bakom ytterörat. Om hörselnerverna inte fungerar kan du få viss återskapad hörsel genom ett cochlea-implantat. Efter operationen får du träna för att vänja dig vid ett nytt sätt att höra.

Andra tekniska hjälpmedel som kan vara till hjälp är till exempel ljudförstärkning eller ljussignaler kopplade till telefon och dörrklocka. Med teknik för att reglera ljudet på teve och radio med egen volymkontroll kan andra kan lyssna samtidigt på vanlig nivå.
Landstinget har ansvar för hjälpmedel, men det kan skilja sig åt mellan olika landsting. Barn med nedsatt hörsel går oftast i vanlig skola där huvudmannen ansvarar för att ljudmiljön är den rätta och att kompetens finns hos pedagogerna. I landet finns ett antal specialskolor för döva elever. I Örebro finns ett riksgymnasium för döva och elever med nedsatt hörsel.

Att leva med hörselnedsättning/dövhet
Det kan upplevas väldigt jobbigt att höra dåligt. Du kan känna dig om du missar information eller inte uppfattar nyanser. Det tar på krafterna att vara koncentrerad hela tiden och det är inte ovanligt att dra sig undan sociala sammanhang. Men det finns hjälp att få. Du kan prata med din läkare, en psykolog eller kontakta en organisation som arbetar för personer med hörselnedsättning/dövhet.

Det kan vara svårt för anhöriga, vänner och arbetskamrater att förstå hur det är att inte höra. Många missförstånd kan undvikas om du berättar för din omgivning att du hör dåligt och vad de kan göra för att underlätta er kommunikation. Be dem vända sig mot dig när de talar, gå närmare, prata en person i taget och välja lugna samtalsmiljöer.


Källa/Länkar

SPSM - Stödmaterial hörselnedsättning
Sveriges Dövas Riksförbund
Riksförbundet DHB
Hörselskadades Riksförbund (HRF) - Hörsel och­ hörselskador
1177 - Nedsatt hörsel