Dyslexi/dyskalkyli

Vad är dyslexi?
Den som har dyslexi har svårt att automatiskt koda av orden vid läsning och uppfatta kopplingen mellan hur bokstäverna ser ut och hur de låter. Det gör det svårt att lära sig läsa, stava och förstå skriven text.
Är du dyslektiker fastnar du kanske på ord, hoppar över dem och kastar om ord eller bokstäver. Svårigheten kan påverka förståelsen av ordens innebörd. Ofta har du lättare att ta till dig information genom att lyssna än genom att läsa. Det är inte ovanligt att ha läs- och skrivsvårigheter och de kan bero på flera saker. Man brukar säga att mellan fem och åtta procent har läs- och skrivsvårigheter som klassas som dyslexi.

Vad är dyskalkyli?
Dyskalkyli är när du har specifika räknesvårigheter som gör att du har svårt att tolka siffror och tal. Du kan till exempel kasta om siffror, ha svårt att komma ihåg telefonnummer och blir osäker när du skall betala i butiken. Fem procent av befolkningen bedöms ha dyskalkyli och var femte med dyskalkyli har även dyslexi.

Utredning och stöd
Det kan vara svårt att veta om svårigheterna handlar om dyslexi/dyskalkyli eller beror på något annat. En utredning kan gå till på olika sätt. Oftast är det pedagoger, logopeder och psykologer som utreder och ställer diagnos. Vuxna som misstänker dyskalkyli eller dyslexi, kan vända sig till sin vårdcentral som kan remittera vidare. Även arbetsförmedlingen och försäkringskassan kan hjälpa till. En logoped kan föreslå hjälpmedel och goda strategier för att underlätta vardagen.

Dyslexi/dyskalkyli är många gånger ärftligt och besvären visar sig ofta tidigt. Med bra träning och rätt hjälpmedel behöver inte svårigheterna bli ett stort problem, även om man inte helt kan bli av med sina besvär. Hur dyslexi/dyskalkyli tar sig uttryck skiljer sig från person till person.

När det gäller barn är det viktigt att tidigt uppmärksamma signaler som kan tyda på särskilda svårigheter när det gäller att läsa, skriva och räkna. Många skolor testar alla barn för att tidigt upptäcka hinder för inlärning. Ju tidigare svårigheterna upptäcks, utreds och stödåtgärder sätts in desto bättre.

En medicinsk diagnos är heller inte nödvändig för att en elev ska få stöd i skolan. Skolan är skyldig att ta fram ett åtgärdsprogram och ge extra hjälp till alla elever som är i behov av särskilt stöd. Det finns många olika sätt att ta till sig information, t ex genom att lyssna. Träning kan förbättra läsförståelse, läshastighet och stavningsförmåga. Du som elev kan få hjälp med att organisera och strukturera dina skoluppgifter. Du har också rätt att få provfrågor muntligt och även svara muntligt, samt att få använda miniräknare vid prov.

Ibland kan det vara bra att ha ett intyg på en diagnos, till exempel för att få hjälp vid högskoleprovet eller när du tar körkort och ska skriva teoriprov.

Att leva med dyslexi/dyskalkyli
Tidigare kunde den som hade läs- och skrivsvårigheter uppfattas som lat eller dum i skolan, men det handlar inte om intelligens eller lättja. Att avkoda ord kan ta så mycket energi att det inte finns någon kraft kvar för själva förståelsen. Det kan innebära att en elev varken orkar eller hinner redovisa sina kunskaper och den som har svårt att hänga med i skolan får lätt dåligt självförtroende. Dyslexi och dyskalkyli kan därför påverka hela livet om inte stöd ges i rätt tid.

Idag finns en större förståelse och medvetenhet om svårigheterna. Det finns strategier och verktyg som kan kompensera och förenkla tillvaron, till exempel datorprogram och appar i telefoner som gör tal till skrift och tvärtom.

För föräldrar

  • Prata med skolan så att de tänker på att stärka ditt barn – lyft fram barnets förmågor.
  • Se till att ditt barn hinner med fritidsintressen – läxorna får inte ta all tid.
  • Är barnets behov kartlagda av specialpedagog – får individanpassad träning?
  • Finns ett åtgärdsprogram? Hur kan barnet redovisa sina kunskaper utan att hindras av brister i läsning och stavning?

Källa/Länkar

Svenska Dyslexiföreningen - Vad är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi?
Dyslexiförbundet - Dyslexi och dyskalkyli
1177 - Dyslexi
SPSM - Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
SPSM - Matematik­svårigheter
Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn
Special Nest - Nassim Al Fakir: Låt inte diagnosen begränsa dig