Dina rättigheter

Alla människor är födda jämlika och med samma värde och rättigheter. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning förtydligar och stärker dessa rättigheter och är grunden för regeringens handikappolitik. En nationell handlingsplan styr därefter verksamheten i statliga myndigheter, landsting/regioner och kommuner.

Målet är att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället på lika villkor som andra och inte diskrimineras på grund av sin funktionsnedsättning. Några exempel på rättigheter som konventionen tar upp är rätten till bästa möjliga hälsa, till habilitering och rehabilitering, hjälpmedel och teknik, till information och kommunikation, till familjeliv och delaktighet i arbetsliv och fritidsaktiviteter.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Enligt LSS kan du få hjälp med rådgivning, personlig assistans, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, bostad i familjehem eller bostad med särskild service och daglig verksamhet. Hänsyn ska tas till dina individuella behov och du har rätt att vara delaktig i hur och när insatsen ges.

Personer som omfattas av LSS delas in i tre grupper. Du kan få stöd om du har:

  1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning eller hjärnskada i vuxen ålder
  3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och som gör att du har svårt att klara normal livsföring.

Landstinget/regionen har tillsammans med kommunen ansvar för LSS-insatserna. Ansvarsfördelningen kan se olika ut beroende på var du bor. Kontakta din kommun för mer information. Hjälpen kostar inget, men en avgift kan tas ut om du har hel ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning. Samtidigt som du beviljas stöd enligt LSS ska det göras en individuell plan som du själv har inflytande på.

Om du, eller ditt barn, inte beviljas LSS kan du ha rätt till stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och skollagen.

Läs mer om dina rättigheter på 1177
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning
Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården