Kraftig ökning av unga som hör av sig till Bris

Allt fler barn och ungdomar har hört av sig till Bris. Under förra året ökade Bris sin tillgänglighet och de kurativa kontakterna ökade med 32 procent. Markanta ökningar av samtal kring sexuella övergrepp, självmord, ätstörningar, fysiskt och psykiskt våld har noterats.

Publicerad 24 februari 2022
Bris hade 41 667 kurativa samtal med barn via chatt, telefon och mejl under 2021. Det är en ökning med över 30 procent jämfört med året innan. Foto: Bris

– Sedan Bris öppnade dygnet runt har det varit ett högt tryck under dygnets alla timmar. De ökande samtalen från barn gällande självdestruktivitet, ångest, och suicid ska delvis förstås utifrån att Bris nu haft öppet på natten, en tid när ett barns redan dåliga mående kan vara ännu svårare att hantera själv. Att barn kan kontakta Bris mitt i natten när de behöver stöd och hjälp är viktigt och det är positivt att barn som behöver gör det. Men samtidigt visar den allvarliga samtalsutvecklingen att många barn befinner sig i svåra situationer som kräver vuxenvärldens stöd och ingripande, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, i en kommentar till organisationens årsrapport.

Oöverblickbara konsekvenser
I årets rapport belyser Bris särskilt barns utsatthet för våld och de samhällsbrister som behöver åtgärdas för att skydda barn från olika former av våld, inom alla de arenor där våld mot barn förekommer.

Hos Bris är samtal från barn som utsätts för våld en daglig realitet. Det handlar om allt ifrån fysiskt och psykiskt våld som barn upplever och utsätts för i hemmet, om sexuella övergrepp på olika arenor som barn befinner sig på, om våld och utsatthet i skolan och om att växa upp i ett område där våld och kriminalitet finns närvarande och påverkar barns liv. Pandemin har förstärkt en redan existerande utsatthet hos många barn.

Måste göra mer
– De senaste åren har samtalen till Bris från barn om våld, övergrepp och kränkningar eskalerat. De drabbas själva, har sett det ske eller de känner någon som drabbats. Våldet är en realitet i många barns liv och påverkar deras psykiska hälsa. Det är tydligt att Sverige inte når upp till ambitionen om en uppväxt fri från våld. Detta leder till oöverblickbara konsekvenser för barn och för samhället som helhet. Vi som samhälle måste göra mer och bättre inom området, säger Magnus Jägerskog.

Totalt hade Bris 41 667 kurativa samtal med barn via chatt, telefon och mejl under 2021.

Bris rekommenderar

  • Agera för varje barns rätt till en trygg uppväxt. Varje politiskt parti bör gå till val på att stärkta insatser för att skydda barn från våld, nationellt, regionalt och lokalt.
  • Öka vuxnas kunskap om våld. Att fler vuxna agerar vid misstanke om att ett barn far illa är avgörande.
  • Säkerställ en bred nationell strategi mot våld mot barn. Under 2021– 2022 pågår arbetet med att ta fram en nationell strategi mot våld mot barn. Strategin måste ha ett brett anslag som gör frågan relevant i hela samhället. Den behöver bli välförankrad, resurssatt och implementerad i alla verksamheter som möter barn.
  • Utanförskap måste brytas för en uppväxt fri från våld. Det är avgörande att motverka att något barn utsätts för våld eller växer upp i våldsamma miljöer. Tillsätt förebyggande insatser och verka för att fler unga känner sig delaktiga i samhället.
  • Rusta de aktörer som möter barn. Professionella instanser som möter barn måste rustas och få bättre förutsättningar att upptäcka, agera och följa upp när barn utsatts för våld. Stöd och vård måste vara tillgängligt för barn.
  • Stärk kompetensen i rättsväsendet. Kunskapen om våld mot barn, och om de rättsregler vi faktiskt har, måste förstärkas inom hela rättskedjan så att den straffrättsliga regleringen får genomslag i den praktiska rättstillämpningen.
  • Öka kunskapen om sambandet mellan våld och psykisk ohälsa. Ett mer aktivt arbete för att minska våld mot barn skulle kunna bidra till en minskning av de mest långtgående formerna av psykisk ohälsa.
  • Följ upp pandemins konsekvenser. Det behövs mer kunskap och långsiktig uppföljning av hur barn påverkas. Insatser behöver följas upp och riktas dit där behoven är stora. En förutsättning för alla dessa rekommendationer är att göra barn delaktiga, att lyssna på hur barn beskriver sina liv och på deras förslag på åtgärder – med målet att utforma ett samhälle där varje barn garant
Föregående Nästa