Mer forskning kring insatser till placerade behövs

2017 skrev Martin Bergström tillsammans med andra forskare en rapport som bland annat handlade om vilka insatser som finns för placerade barn och familjehem samt vilket vetenskapligt stöd de olika metoderna har.

Publicerad 28 februari 2020
Många av de insatser som ges till familjehem och barn som placerats har inte tillräckligt vetenskapligt stöd. I en forskningsrapport där man tittat på 18 olika insatser fann bara stöd för tre av dessa vetenskapligt.

Artikeln har nu publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskiften Research on social works practice och Martin hoppas väcka liv i frågorna igen.
– Som forskare betyder det mycket att nå ut till andra forskare som man normalt sett inte har kontakt med genom den här publiceringen, säger Martin Bergström om publiceringen.

Martin Bergström, forskare vid Lunds universitet har varit med och skrivit en artikel som nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Research on social works practice.

Artikeln i den vetenskapliga tidskriften har sin grund i en studie från 2017 gjord på uppdrag av SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Av rapporten framgår att insatser till barn och familjehemsföräldrar kan förbättra barnens psykiska och fysiska hälsa, sociala situation, livskvalitet och placeringars stabilitet. Många av de insatser som används i Sverige, och i världen, är dock inte tillräckligt utforskade.

Bara tre av 18 insatser hade tillräckligt vetenskapligt stöd
Av 18 granskade insatser fann forskarna bara tre som hade tillräckligt vetenskapligt stöd, av dessa är det bara en som används i Sverige och det i mycket liten skala ännu – ABC Catch up som är en insats för de yngsta barnen 0-3 år. Man har också tittat på Incredible years som används i Sverige i dagsläget samt Take charge som riktar sig till äldre barn som är på väg att lämna familjehemmet för att stå på egna ben och som ännu inte finns i Sverige.

– Det som är mest tydligt med den här artikeln och som vi vill påvisa är att det går att göra skillnad för de här barnen, men vi kan inte med den här rapporten säga exakt hur vi ska göra det, säger Martin Bergström.

– Vi behöver mer forskning kring både utredningar, utbildningar och insatser som görs för barn och familjehem, det finns egentligen inget vetenskapligt stöd för de metoder som används idag och då har vi gått igenom 5 000 artiklar, säger Martin Bergström.

Mest fokus läggs i Sverige på utredning och utbildning av familjehem innan en placering startar. När placeringen väl är igång blir insatserna färre.

Tittat på forskning från hela världen
– I stort kan man det sammanfatta det som att vi tittade på effekterna av utredningarna innan placeringarna, utbildningarna av familjehemmen och de insatser som eventuellt görs under placeringen och att vi gjorde detta utifrån en systematisk litteraturöversikt över tidigare forskning från hela världen, förklarar Martin Bergström.

Föregående Nästa