Forskare ska studera familjehemsvård för barn med migrantbakgrund

Ett stort forskningsprojekt drar under året igång där man ska kartlägga familjehemsvården för barn med migrantbakgrund. I projektet deltar forskare från Sverige och Norge.

Publicerad 19 mars 2020
Familjehemsvården för barn med migrantbakgrund ska kartläggas i ett nytt forskningsprojekt som drar igång under året.

Syftet med projektet är att undersöka olika perspektiv och erfarenheter gällande placerade barn med migrantbakgrund. En del i projektet är att studera nationella riktlinjer och policydokument i Sverige, Norge, Danmark, Skottland och Irland och jämföra hur man arbetar i de olika länderna. En av projektets centrala frågor är hur idealet om "kontinuitet i vård" för barn med migrantbakgrund uttrycks i policydokument och praktik och hur det förhandlas fram av barn och familjehemsföräldrar.

Ingrid Höjer, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet ska delta i ny studie som handlar om placerade barn med migrantbakgrund.

– Vi hoppas att resultatet av forskningen kommer ge oss mer kunskap om hur välfärdssystemen förhåller sig till den ökade mångfalden vad gäller barn och familjer, säger Ingrid Höjer, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, som är en del av det svenska forskarteamet.

Studera hur matchningarna görs
Hon berättar att man även kommer att titta på hur matchning mellan barn och familjehem görs och hur faktorer som språk, kultur och matvanor vägs in i matchningsarbetet samt hur familjehemmen och de placerade barnen med migrantbakgrund tillsammans skapar ett hem för barnet tillsammans.

– Vi kommer att intervjua både barn och familjehem och barnen kommer att få ta kort på saker som de tycker är hem för dem, fortsätter Ingrid Höjer. Fokusgruppsintervjuer kommer också att göras med professionella – familjehemssekreterare och barnsekreterare.

– Studien kommer att ge oss en unik kunskap om placerade barns och familjehems egna upplevelser och hur de navigerar i det förflutna, nutid och framtid när ”hem” skapas, säger Ingrid Höjer.

Studien ska pågå under totalt fyra år och har nyligen fått 12 miljoner kronor av Norges forskningsråd. Om ett par år förväntas de första resultaten.

– Jag hoppas att det här projektet kan bidra till att vi kan utveckla och göra familjehemsvården ännu bättre, säger Ingrid Höjer.

Föregående Nästa