Skolpersonal upplever svårigheter att prata med barn om hemsituationen

Nästan sex av tio vuxna som arbetar i skolor tycker att det är svårt att prata med sina elever om deras hemsituation och hur de mår. 94 procent svarar dock att de vet vad de ska göra när de upptäcker att en elev far illa i hemmet, enligt Maskrosbarns nya undersökning ”Skolkurage”. Men många vill också kunna göra mer för sina elever.

Publicerad 4 juni 2019
Många vuxna som arbetar i skolor vet inte hur de ska prata med barn som far illa i hemmet eller vilka "symptom" dessa elever visar. Detta enligt en ny undersökning som organisationen Maskrosbarn genomfört.

Skolan är en viktig plats för många av de barn och ungdomar som far illa hemma och ett stort ansvar vilar på skolpersonalen i att identifiera och stötta de barn som är i behov hjälp. Projektet ”Skolkurage” som drivs av organisationen Maskrosbarn, har som mål att utveckla metoder, material och utveckla kampanjer för att skolpersonal tidigt ska upptäcka och stödja elever i riskgruppen, det vill säga som kommer från hem med missbruk eller psykisk ohälsa.

Svårt att veta vilka eleverna är
Nyligen presenterades en rapport som bygger på två enkätundersökningar med elever och personal som Maskrosbarn gjort. Den visar bland annat att 58 procent av all skolpersonal uppger att det är svårt att identifiera elever som har föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa eller som utsätter barnet för våld. Skolpersonalen uppger också att de inte har tillräckligt med kunskap för att identifiera symptom hos målgruppen.

Tidsbrist - hinner inte lära känna eleverna
En del svarar att de känner till elevernas dåliga mående, men inte de bakomliggande orsakerna. Många tycker också att det inte finns tillräckligt med tid för att lära känna eleverna tillräckligt väl för att bygga upp förtroende så att eleverna vågar öppna sig. I de fall som eleverna har berättat har det oftast varit på den vuxnes initiativ, enligt enkäten.

Sekretess upplevs som ett hinder
Lärarna upplever också att sekretess är ett hinder när det gäller utsatta barn. Elevhälsan sitter i många fall på information som de inte kan dela med sig av till läraren, trots att lärarna tror att mer information skulle göra att de kan stötta eleverna på ett bättre sätt, vilket också kan ge barnen ett bättre skolresultat.

Skolpersonal behöver mer stöd i hur de kan stötta eleverna
94 procent av skolpersonalen säger att de vet vad de ska göra om de upptäcker en elev som far illa, men många säger sig samtidigt inte veta hur de ska hjälpa eleven, utöver att göra en orosanmälan och erbjuda kuratorssamtal. Bättre kommunikation mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin är något som efterlyses.

Av eleverna säger ungefär hälften att de aldrig berättat för någon på sin skola om sina hemförhållanden, trots att hela 7 av 10 uppgett att det påverkat deras skolarbete. Den största faktorn till att eleverna inte berättat är brist på tillit till skolpersonalen men också att man känner rädsla, skam för sin situation och lojalitet mot sina föräldrar.

Vill ha mer undervisning om att leva i utsatthet
Många ungdomar vet inte vad som kommer hända om de berättar och efterlyser mer information kring detta i skolundervisningen. Både lärare och elever tycker att det pratas för lite i skolundervisningen om hur det är att växa upp i hem med missbruk, psykisk ohälsa eller våld.

Maskrosbarn skriver i rapporten att undersökningen bekräftar mycket av det som de under åren har fått höra. ”Skolan ska inte ta över allt ansvar för barn som far illa, men eftersom barnen tillbringar så mycket tid i skolan måste skolpersonal ges bättre förutsättningar för att kunna finnas där för de elever som behöver det”, skriver Maskrosbarn i sin slutsats.

Föregående Nästa