Våldet mot barn ska kartläggas

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har tilldelats medel till en ny studie kring förekomsten av våld mot barn i Sverige. Detta enligt ett beslut från Regeringen.

Publicerad 6 november 2020
Stiftelsen Allmänna Barnhuset har fått i uppdrag att kartlägga våld mot barn.

För att kunna förebygga och stoppa våld mot barn behövs kunskap om hur vanligt våld är och hur våldet ser ut. Därför ska Allmänna Barnhuset nu följa upp tidigare undersökningar om förekomst av våld mot barn, men också attityder mot våld och riskfaktorer.

I tidigare undersökningar har riskgrupper för våldsutsatthet identifierats och dessa ska nu undersökas mer ingående i den nya studien. Det ger förutsättningar att arbeta vidare med att förebygga och skydda. Officiell statistik om polisanmälningar eller anmälningar till socialtjänsten ger inte en rättvis bild av hur många barn som är utsatta, enligt Allmänna Barnhuset. 

Våld mot barn kommer relativt sällan till myndigheternas kännedom. När toleransen för våld minskar blir anmälningarna fler. En annan väg är att låta barn och unga svara på frågor anonymt. Då kan även våldsutsatta barn som inte kommit i kontakt med myndigheter komma till tals och vi får en mer rättvisande bild.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomförde år 2016 på uppdrag av regeringen en kartläggning av våld mot barn i Sverige tillsammans med forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson från Karlstads universitet. Drygt 4 700 elever från årskurs nio i grundskolan och årskurs två på gymnasiet svarade på frågor om utsatthet för våld under hela uppväxten i en anonym enkät. Resultaten från kartläggningen har fått stor spridning.

Eftersom delvis samma frågor ställts vid flera undersökningar gick det att jämföra svaren med tidigare år, och därmed att följa utvecklingen av förekomsten av våld mot barn i Sverige. För att Sverige ska kunna fortsätta att följa utvecklingen och bevaka eventuella förändringar behöver en ny kartläggning genomföras 2021. 

Studien planeras genomföras i samarbete med Karlstads universitet. Studien ska färdigställas och publiceras under 2022.

Föregående Nästa