Utredning kan stärkas barns rättigheter ytterligare

Regeringen har beslutat att göra en utredning om barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt Barnkonventionen.

Publicerad 29 april 2022
Ett barn som tittar åt sidan Ett barn som tittar åt sidan
Barns möjligheter att klaga när Barnkonventionen inte uppfylls kan stärkas i Sverige. En utredning ska visa om Sverige ska anta det tredje tilläggsprotokollet som handlar om barns rätt att klaga.

Att Barnkonventionen numera är lag i Sverige är ingen nyhet. Däremot har Sverige ännu inte antagit det så kallade tredje tilläggsprotokollet.

De två första protokollen, om indragning av barn i väpnade konflikter och om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi, antogs av FN:s generalförsamling den 25 maj 2000. Sverige ratificerade dessa protokoll den 20 februari 2003 respektive den 7 december 2006. Det tredje protokollet som gäller klagomålsförfarande antogs av FN:s generalförsamling den 19 december 2011 och trädde i kraft den 14 april 2014. I mars i år hade 48 stater antagit protokollet, dock inte Sverige.

Tilläggsprotokollet gör det möjligt för barnet och deras ombud att föra fram klagomål till FN:s barnrättskommitté mot enskilda stater som inte uppfyller barnkonventionen. Protokollet sätter också press på enskilda stater att uppfylla sina skyldigheter att utveckla effektiva nationella system för att hantera brott mot barnkonventionen.

Regeringen har nu utsett en särskild utredare, som ska ta ställning till om Sverige bör ratificera det tredje tilläggsprotokollet till FN:s konvention om barnets rättigheter.

Utredaren ska även se över vissa andra frågor med anknytning till barns möjligheter att klaga och utkräva sina rättigheter enligt barnkonventionen.

Bris välkomnar utredningen och pratar om ett historiskt steg i rätt riktning för att förverkliga barns rättigheter.

– Bris har länge lyft  vikten av att barn i Sverige ges möjlighet att föra fram individuella klagomål när deras rättigheter kränks. Äntligen tillsätter regeringen en utredning som ska ta ställning kring om Sverige ska ratificera barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll som handlar om just en sådan klagomålsmekanism. Detta är ett historiskt viktigt steg i arbetet för att förverkliga barnets rättigheter. Barn ska inte bara ha rätt utan även få rätt, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 augusti 2023.

Föregående Nästa