Behandling i familj rekommenderas framför institutionsvård

Placering i familjehem i kombination med hjälp från ett behandlingsteam är ofta bättre än institutionsvård för barn som löper hög risk att begå brott. Socialstyrelsen rekommenderar bland som en av fem metoder den så kallade TFCO, Treatment Foster Care Oregon.

Publicerad 12 maj 2022
Socialstyrelsen förordar behandling i familj framför instutionsvård för barn som löper hög risk att begå brott. Foto: Pixabay

TFCO är en form av strukturerad familjebehandling som ges av ett team medan barnet är placerad i en familj. Förutom placeringen består programmet av en ungdomsterapeut och en färdighetstränare som arbetar direkt med barnet, och en familjeterapeut som arbetar med ursprungsfamiljen.

För barn mellan 12 och 17 år med hög risk för fortsatt normbrytande beteende rekommenderar Socialstyrelsen att socialtjänsten erbjuder placering i en behandlingsfamilj som arbetar enligt modellen TFCO istället för till exempel placering på en SiS-institution.

Det finns mycket forskning om behandling för barn med normbrytande beteende och hög risk att begå brott. Den visar generellt att insatser som baseras på KBT och social inlärningsteori har bäst förutsättningar att vända en negativ utveckling. Detta konstateras också i Socialstyrelsens senaste kunskapsstöd för socialtjänsten på området.

– Ibland förmedlas det att vi inte vet vilka insatser som fungerar, det stämmer inte. Däremot erbjuder inte alla kommuner de insatser som har bäst stöd i forskningen, kanske på grund av bristande kunskap men också svårigheter att hålla ett brett utbud. Det här skapar ett glapp mellan den kunskap vi har och den hjälp familjer får, säger Annika Öquist enhetschef på Socialstyrelsen.

I dagsläget finns det några aktörer som erbjuder familjebehandling enligt TFCO i Sverige. Socialstyrelsen har inlett ett samarbete med SKR för att gemensamt stödja kommuner i hur de kan implementera och arbeta utifrån de kunskapsunderlag som finns.

Föregående Nästa