Unikt samverkansprojekt för barnens bästa

I Kronobergs län samarbetar myndigheterna över gränserna med varje enskilt barns bästa i centrum.

Publicerad 14 oktober 2019

I Kronoberg samverkar kommuner, hälso- och sjukvård, skola, polis, socialtjänst och andra myndigheter på ett unikt sätt med barnens bästa i fokus. Projektet som lanserades för två år sedan, börjar nu ta form.

Utgångspunkten för det länsgemensamma projektet är att skapa en trygg och säker uppväxt för alla barn i kommunerna genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Istället för att utgå från hur myndigheterna är organiserade, utgår alla inblandade från barnets behov och vad som är bäst för det enskilda barnet.

Erika Lagergren är processledare för "Barnets bästa gäller" i Kronoberg. 

Inspirationen för samverkansarbetet ligger bland annat i ”Skottlandsmodellen” som en av regionens medarbetare fick upp ögonen för några år sedan. Efter att beslut fattats i 17 olika politiska nämnder i kommunerna och i hälso- och sjukvården, började arbetet med att översatta modellen och fundera på vilka delar av den som skulle kunna passa in i våra svenska förhållanden 2017. Hösten 2018 var formalian klar och en styrgrupp och processledning tillsattes.

– Vi har inspirerats och utgått från Skottlandsmodellen, men har anpassat vår modell för svenska förhållanden, säger processledare Erika Lagergren.

Förenkla och bygga tillit
Kännetecknande för Skottlandsmodellen är bland annat ett strukturerat sätt att samverka kring ett barn, med barnet i centrum. Utgångspunkten är att förenkla för barnet och att bygga tillit. Barnet ska inte behöva berätta samma sak flera gånger och riskerar inte att falla mellan stolar. Samverkan enligt modellen förenklar även processen för vårdnadshavare och professionen som får en större tydlighet och färre möten att hantera.

– Bland annat har vi sett att det är viktigt hur vi uttrycker oss, samma ord måste ha samma betydelse oavsett vem det är som pratar med barnet, fortsätter Erika Lagergren.

Tar fram praxismodell
– Vi jobbar just nu med att ta fram en praxismodell för hur samverkan ska gå till. Det är ett stort jobb med många inblandade men jag tycker ändå att vi har kommit en bra bit på vägen, säger Erika Lagergren, en av två processledare.

Närmast på agendan för processen står att förstärka och fortsätta bygga upp strukturer för arbetet i alla berörda verksamheter och fortsätta arbetet i referens- och arbetsgrupper. Tanken är att det ska finnas en tydlig ansvarsfördelning inom professionerna och att alla aktörer ska veta vad just deras roll är när det handlar om oro kring ett barn. Om det ska samverkas mellan professioner kommer ett samverkansmöte att hållas där även vårdnadshavare och om det är möjligt, barnet självt, är med och där man kommer fram till en gemensam plan framåt.

– Alla har verkligen tagit sig an det här med stor vilja och stort engagemang. Framtiden ser väldigt ljus ut, det här är något som alla oavsett profession är positiva till, säger Erika Lagergren.

Föregående Nästa