Haninge utses till barnrättskommun

Vid årsskiftet blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. I Haninge kommun jobbar man hårt för att implementera denna i hela verksamheten och har nyligen utsetts till ”barnrättskommun” av Unicef.

Publicerad 10 oktober 2019
Lotta Gusterman, chef för stöd och utveckling i Haninge kommun är glad och stolt över att kommunen utnämnts till "barnrättskommun" av Unicef.

Barns rättigheter är inte något som bara angår vissa förvaltningar eller tjänstemän i kommunen. I Haninge kommun i södra Stockholm går man ut brett och utbildar samtlig personal, 5 000 anställda, kring barns rättigheter.
– Vi valde att ta oss an det här arbetet för två år sedan och har sedan i samarbete med Unicef lagt ner mycket tid och energi på att uppfylla kraven för att få kalla oss ”barnrättskommun”, berättar Lotta Gusterman, chef för utveckling och stöd i Haninge kommun.

En projektgrupp med representanter från samtliga förvaltningar och bolag i kommunen har träffats regelbundet för att bland annat diskutera i vilka frågor man behöver de ungas röster och hur man bäst når dem.
– Vi har bra kontakt med ungdomar som är engagerade i vårt ungdomsråd, i kulturskolan eller besöker fritidsgårdarna, men att nå dem som inte är det är svårare, menar Lotta  Gusterman.

Att alla tänker till en extra gång kring hur ett barn påverkas av ett beslut är viktigt anser Lotta Gusterman, inte minst för de utsatta barnen.
– Ta som exempel vräkning, där kanske man kan göra mer och sätta in åtgärder tidigare om man redan från början tänker till kring att där finns ett barn som påverkas. Det enade tänket med barnet i fokus gör också att vi kan samverka mer över gränserna mellan förvaltningarna, säger hon.

I våras påbörjades det massiva arbetet med att utbilda all personal i kommunen och i början av nästa år räknar man med att vara färdiga.
– Vi har inte stött på någon som tyckt att det varit negativt. Tvärtom, alla har tyckt att det varit jättebra att vi gör det här, säger Lotta Gusterman.

Att få utmärkelsen ” barnrättskommun” betyder mycket för Lotta och hennes kollegor, som brinner för barns rättigheter.
– Vi är väldigt stolta och glada, samtidigt som det betyder att vi har ögonen på oss och måste fortsätta utveckla och driva detta arbete framåt, säger Lotta Gusterman.

Fakta barnrättskommuner

Fem svenska kommuner deltar i Unicefs arbete med ”barnrättskommuner”. Projektet grundar sig på Unicefs internationella Child Friendly Cities- program, som har tillämpats i hundratals städer runt om i världen sedan 1996. En barnrättskommun gör ett åtagande att med utgångspunkt i barnkonventionen säkra att alla som arbetar i en kommun känner till barnets rättigheter och tar dessa i beaktande i sitt arbete. En barnrättskommun vågar vara självkritisk och har alltid barnets bästa i åtanke. I en barnrättskommun är barns delaktighet och inflytande alltid viktigt i beslut där barn berörs.

Målsättning för en barnrättskommun:

  1. Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen.
  2. Barnkonventionen efterlevs på alla nivåer i kommunen.
  3. Barn kan delta i planeringen, utformningen och utvärderingen av den verksamhet som är avsedd för dem.
  4. Barn kan påverka frågor som är viktiga för dem.
  5. Barn kan delta i medborgardialoger.
  6. Barn upplever en känsla av trygghet i sin kommun
  7. Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som rör barn.
Föregående Nästa