Ungdomshemmen ska bli tryggare

Tryggheten för ungdomar som är placerade på SiS-ungdomshem behöver stärkas, i synnerhet för flickor. Det anser regeringen som nu gett IVO i uppdrag att stärka tillsynen av ungdomshemmen.

Publicerad 16 april 2021
Tillsynen på ungdomshemmen ska stärkas, IVO har fått nytt uppdrag av regeringen.

Mot bakgrund av de brister som nyligen uppmärksammats inom SiS särskilda ungdomshem anser regeringen att tryggheten för placerade barn och unga, i synnerhet unga flickor, behöver stärkas.

IVO får därför i uppdrag att följa upp och analysera redan vidtagna åtgärder, samt utfallet av de tidigare anmälningar som inkommit gällande missförhållanden på vissa ungdomshem. Analysen ska ha ett särskilt perspektiv på de unga flickornas delaktighet, säkerhet, trygghet och stöd samt personalens och verksamhetsansvarigas kompetens.

Särskilt användandet av den särskilda befogenheten avskiljning ska belysas, och eventuella skillnader i användandet mellan institutionerna och dess orsaker ska analyseras. Granskningen bör också uppmärksamma eventuella skillnader i användandet utifrån flickornas ålder samt eventuella funktionsnedsättningar.

IVO:s uppdrag startar den 1 maj och ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2022.

Föregående Nästa