Stöd till elever med problematisk frånvaro i Örebro

För tre år sedan startade Örebro kommun ett projekt där socialtjänst i samverkan med Centralt skolstöd stödjer hemmasittande ungdomar att komma tillbaka till en fungerande vardag och skolgång. I juli implementerades Bryggan som en permanent verksamhet i kommunen.

Publicerad 12 oktober 2020
Fyra vuxna personer som står i ett klassrum Fyra vuxna personer som står i ett klassrum
Familjebehandlare Wenche Helgensen-Dahl, pedagog Leman Özgün, familjebehandlare Maria Crantz och pedagog Jonas Nyman jobbar alla med Bryggans verksamhet i Örebro kommun.

Elever med lång skolfrånvaro är ett växande problem, förra året fanns det i Örebro kommun ungefär 40 ”hemmasittande” ungdomar, som vill gå till skolan men av olika skäl inte förmår sig att göra det. För dem kan Bryggan vara en väg tillbaka. 

– Bryggan är en särskild undervisningsgrupp som kan bli aktuell när man provat andra insatser på elevens hemskola men att man inte nått resultat förklarar Ingela Pihlström, enhetschef för Bryggan.

I verksamheten jobbar pedagoger sida vid sida med socialtjänstens familjebehandlare kring varje enskild elev för att tillsammans med eleven och föräldrarna skapa gemensamma mål och lägga upp en strategi framåt för hur man ska nå dit.
– Grundbulten är att eleverna ska känna att de lyckas, säger Jonas Nyman som är en av tre pedagoger i verksamheten.

 Leman Özgün visar hur eleverna kan skärma av sig i klassrummet. 

Vardagen på Bryggan ska vara förutsägbar, man ska veta vad man har att vänta sig och vilka man kommer att träffa. Eleverna ska också ha stort inflytande i sin tid på Bryggan.
– Vi är noga med att alltid svara på när, var, hur och varför saker ska göras, säger Wenche Helgesen Dahl, familjebehandlare på Bryggan.
Personalen tillbringar en hel del tid tillsammans med eleverna i vardagen för att få till positiv samvaro och aktiviteter. Att bygga förtroende och relationer är viktigt.

När en elev beviljats en plats på Bryggan inleds en kartläggning för att försöka ta reda på vad som har orsakat skolfrånvaron, vad som vidmakthåller hemmasittande och fungerande faktorer i ungdomens liv som går att bygga vidare på.

– Under kartläggningen sätter vi tillsammans med eleven och familjen upp mål, både kort- och långsiktiga. Föräldrarna och familjen är viktiga i ungdomarnas framsteg och därför jobbar vi även med att ge stöd till föräldrarna, säger Wenche Helgesen Dahl.

I Örebro kommun finns flera olika insatser som riktar sig till elever med problematisk frånvaro. Bryggan vänder sig till elever i grundskolan som har behov av ett sammansatt stöd.
- Merparten av Bryggans elever hör till högstatidet men vi vet att problematiken kryper ner i åldrarna, säger Leman Özgün lärare på Bryggan.

Slutmålet är att eleverna ska kunna komma tillbaka till sin hemskola eller fortsätta på gymnasiet i någon form efter Bryggan. Vägen dit kan vara lång, de flesta eleverna är minst ett år på Bryggan.
– Det är viktigt att det får ta den tid som krävs, säger Maria Crantz, som också är familjebehandlare.

Bryggan har egna lokaler under stadsbiblioteket centralt i Örebro. 

Bryggan har egna lokaler i anslutning till Stadsbiblioteket och här finns både traditionella klassrum för undervisning, gemensamhetslokaler och samtalsrum. Här har också familjebehandlarna kontor och har möjlighet att möta både eleverna och familjerna.

– Vi har naturligtvis ett stort samarbete med elevens hemskola men har också mycket samverkan med andra verksamheter som BUP, habiliteringen och LSS, berättar Wenche Helgesen-Dahl.

Familjebehandlare Wenche Helgesen-Dahl visar ett av samtalsrummen. 

I våras gjordes en utvärdering av Bryggans verksamhet, vilken visade att både elever, vårdnadshavare, skola och socialtjänst sammantaget var positiva till och nöjda med både metod och arbetssätt. Man konstaterade också en positiv progression gällande skolnärvaro och måluppfyllelse.

– Vi är otroligt tacksamma över att ha fått Bryggan permanentad. Det ger oss trygghet och långsiktighet och samtidigt ett kvitto på att det vi gör har betydelse, säger Ingela Pihlström.

Föregående Nästa