Skolan viktig källa för barns kännedom om socialtjänsten

Okunskapen om vad socialtjänsten gör eller vilken hjälp man kan få är stor bland barn och unga. Det kan undervisning i skolan om socialtjänsten råda bot på enligt en studie av ett lokalt utvecklingsprojekt där ett strukturerat stöd för undervisning om socialtjänsten testats i sju kommunala grundskolor.

Publicerad 27 december 2022
Undervisning om socialtjänsten i skolan är viktigt för att öka ungas kännedom om vilka möjligheter till stöd och hjälp de har och ger generellt en bättre attityd till socialtjänsten.

Utvecklingsprojektet kom till efter att ett lokalt brukarråd för placerade ungdomar påtalat brister i informationen om socialtjänsten till barn och unga. En kartläggning visade att barnen hade låga kunskaper om socialtjänsten generellt och att de önskade mer information genom undervisning i skolan. Ett strukturerat stöd för information om socialtjänsten i undervisningen togs fram och eleverna fick svara på enkäter både före och efter. 

Det som var tydligast efter att informationen som socialtjänsten getts i undervisningen var att en större andel, 25 procent, svarade att socialtjänsten var ett alternativ för dem att vända sig till i en jobbig situation. Både före och efter genomförd undervisning svarade en majoritet av eleverna att de skulle vända sig till någon i sitt privata nätverk. Många svarade också att de skulle vända sig till en vuxen i skolan. Andelen elever som på detta sätt uppgav att de skulle vända sig till någon som finns nära i vardagen var ungefär densamma före och efter genomförd undervisning.

Däremot uppgav något fler elever efter undervisningens genomförande att de också skulle kunna vända sig till en professionell stödinstans. Generellt sett var de ungas attityd till socialtjänsten något bättre efter informationsinsatsen. Eleverna var över lag positiva till att få lära sig om socialtjänsten i skolan och lyfte särskilt värdet av att känna till att socialtjänsten finns, att få kunskap om vad socialtjänsten gör samt att få veta att barn och unga själva kan kontakta socialtjänsten vid behov av stöd och hjälp.

Samtidigt tyder enkätsvaren (även efter genomförd undervisning) på en viss tveksamhet hos eleverna inför tanken på att en lärare skulle höra av sig till socialtjänsten om hen oroar sig för eleven.

Tidigare forskning om ungas hjälpsökande vid social utsatthet tyder på att de ofta undviker att berätta för andra om den utsatthet de befinner sig i. Att barn och unga får tillgång till information om sina rättigheter och stöd kan bidra till att de bättre förstår och kan sätta ord på sin utsatthet – vilket skulle kunna bidra till att fler söker hjälp och stöd.

Föregående Nästa