Sjukpenninggrundande inkomsten bör skyddas för familjehemsföräldrar

Inspektionen för socialförsäkringar, ISF, föreslår i en ny rapport att familjehemsföräldrar bör få ett skydd för sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, på samma sätt som en förälder som är föräldraledig med ett biologiskt barn. Familjehemsföräldrar riskerar att stå utan ersättning om de blir sjuka, vilket kan få mycket negativa konsekvenser för individen skriver ISF.

Publicerad 16 november 2021
Familjehemsföräldrars SGI bör skyddas på samma sätt som för en biologisk förälder som är föräldraledig.

Granskningen som ISF gjort visar på inkonsekventa och otydliga regelverk och brister i kommunernas rapportering när ett barn placerats. Många gånger fortsätter olika förmåner att betalas ut, trots att föräldrarna inte alltid längre har rätt till dessa när barnet inte längre bor hos dem, vilket kan göra att föräldrarna blir återbetalningsskyldiga till stora belopp. Samtidigt är regelverket snårigt och det är inte alltid lätt som enskild individ att veta vad som gäller. Kommunerna bör därför bli bättre på att informera hur en placering påverkar olika socialförsäkringsförmåner, så som bostadsbidrag och Försäkringskassan behöver bli bättre på att ta ett helhetsgrepp, i dag är informationsflödet mellan handläggningen av olika förmåner helt manuell och förutsätter att den enskilda handläggaren känner till att en annan förmån kan påverkas.

Det är inte bara den enskilda individen som har svårt att veta vad som gäller, inte heller kommunerna har särskilt bra koll enligt granskningen. ISF konstaterar att kommunerna behöver ett heltäckande och sammanhållet stöd att hantera frågor om hur socialförsäkringsförmåner påverkas vid en placering. Med hjälp av stödet ska kommunerna även på ett bättre sätt kunna informera både familjer som får sitt barn placerat och familjehemsföräldrar om hur deras förmåner påverkas.

Regelverket kring hur de olika socialförsäkringarna påverkas av att barn placeras är snårigt och det finns ingen huvudregel som går att tillämpa när ett barn placeras. Bestämmelserna som reglerar vad som ska hända med en socialförsäkringsförmån när barn är placerade eller får insatser enligt LSS är mycket olika beroende på vilken typ av förmån det rör sig om. Det saknas också tydlighet kring särskilda skäl som gör att föräldern kan få behålla bostadsbidrag under en placering för att möjliggöra umgänge och i slutänden möjlighet för barnet att flytta hem.

ISF föreslår också att barnbidraget för ett placerat barn alltid bör betalas ut till socialnämnden. En konsekvens av de nuvarande reglerna är att socialnämnden kan behöva lämna in begäran om att barnbidraget ska betalas ut till en annan mottagare flera gånger för ett och samma barn om barnet flyttar mellan flera familjehem. Varje sådan begäran innebär en arbetsinsats hos både kommunen och Försäkringskassan. Därför anser ISF att barnbidraget alltid bör betalas ut till den nämnd som svarar för kostnaden.

Hela rapporten finns att ladda ner här.

 

(Not. I oktober kom ett kommittédirektiv från regeringen, "Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet". Man beslutade att en särskild utredare ska se över regelverket för sjukpenninggrundande inkomst (SGI), inkomstunderlaget för beräkning av bland annat sjukpenning och föräldrapenning. Uppdraget ska redovisas senast den 20 april 2023.)

Föregående Nästa