Så har barnens påverkats av pandemin

Svenska barns utsatthet har ökat och värst är det för dem som levde i utsatthet redan innan pandemin. Det konstaterar både Bris och Rädda Barnen.

Publicerad 11 mars 2021
Rekordmånga har hört av sig till Bris under förra året och många samtal har handlat om ångest och nedstämdhet men också om fysiskt och psykiskt våld.

Pandemin har påverkat hela samhället på olika sätt och inte minst barnen. Bris konstaterar i sin nya årsrapport att den förändrade vardagen som inneburit påfrestningar under lång tid, vilket försämrat många barns livssituation och barnens utsatthet har ökat.

Samtal som handlat om familjekonflikter, våld och ångest har eskalerat till Bris under förra året. Antalet barn som ringt in och velat prata om ångest och nedstämdhet har ökat med mellan 55 och 61 procent. För att möta barns stödbehov har organisationen utökat öppettiderna och förstärkt bemanningen.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris. 

– Jag kan konstatera att stödbehovet varit stort. Bris har aldrig haft så många stödkontakter med barn som under året som gått, uppger generalsekreterare Magnus Jägerskog i rapporten.

Under året har Bris haft 31 497 kontakter med barn, vilket är den högsta siffran någonsin och 16 procent fler än 2019 exempelvis.

Särskilt utmanande för redan utsatta
I rapporten ”Första året med pandemin – Om barns mående och utsatthet” redovisar Bris samtalsutvecklingen och belyser utifrån forskning och rapporter hur barns situation hittills påverkats under pandemin.

För barn som redan innan pandemin befann sig i en utsatt situation; som led av psykiska besvär, som har föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruksproblem, och barn som lever med våld i hemmet, har pandemins följder blivit särskilt utmanande.

Under pandemiåret har barns tillgång till skyddsfaktorer såsom trygga sociala sammanhang och sociala relationer med jämnåriga och med trygga vuxna utanför hemmet begränsats. Skolan utgör exempelvis en viktig skyddsfaktor för barn som lever i utsatthet. Samtidigt har riskfaktorerna för utsatthet ökat genom att många föräldrar förlorat sina arbeten eller på andra sätt drabbats av en försämrad och osäker ekonomisk situation till följd av pandemin.

Stödmöjligheterna har begränsats och förändrats
Möjligheten till stöd från samhället har begränsats under pandemin, restriktionerna har försvårat för barn att ha samma kontakt med vård- och stödaktörer som tidigare. Samtidigt har en större samverkan mellan olika aktörer och ökad digitalisering möjliggjort nya former för stöd.

Bris konstaterar också att pandemin skapat oro och rädsla hos många barn och information riktad till barn från myndigheter kring smittspridningen och riktlinjer har varit otillräcklig.

– Jag hoppas att den här rapporten ska bidra med kunskap och insikter från det första året med pandemin. Och leda till handling för att skapa bästa möjliga livsförutsättningar för barn. Idag och i framtiden, säger Magnus Jägerskog.

Även Rädda Barnen vittnar om barn som drabbats hårt under pandemin och att för dem som redan befunnit sig i utsatta situationer har stängda skolor och inställda fritidsaktiviteter fått störst konsekvenser, både på kort och lång sikt. 

Oro för ungdomars framtid
– Vi kan se hur oro för föräldrars arbetslöshet eller släktingars sjukdom tär på barnen extra, hur svårigheterna att få hjälp på annat sätt än digitalt slår hårdast och hur den fysiska hälsan fallerar. Att pandemin drabbar personer olika beroende på socioekonomisk status har fler än vi visat, och vi är oroliga för vad denna ojämlikhet i konsekvenser leder till i framtiden. Vi ser en stor risk att de ungdomar som går i gymnasiet idag kommer att få stora problem i framtiden med att komma in på högskoleutbildningar och få arbete. Detta gäller alla barn, men de som kommer från knappa förhållanden med föräldrar som inte kan vara ett stöd i skolarbetet kommer ha det ännu tuffare att nå sina drömmar, skriver Rädda Barnen i sin rapport "1 år med pandemi".

Svårt för asylsökande ungdomar
Rädda Barnen belyser särskilt situationen för nyanlända och asylsökande barn och ungdomar, såväl ensamkommande som barn i familj. De hade redan innan svårare att klara skolan och distansundervisningen har inte underlättat detta.

– Vi är oroliga för vad försämrad hälsa kommer göra med dessa barn – barn som förlorat sina fritidsaktiviteter under pandemin kommer ha svårt att komma igång med dessa när pandemin väl är över. Och har du då inte föräldrar som stöttar och pushar dig blir det än svårare. Redan innan pandemin fanns det stora skillnader i hälsotillstånd beroende på socioekonomisk bakgrund, pandemin riskerar att förvärra detta än mer. Vi är också oroliga för att barn som lever med hedersrelaterat våld och förtryck får det än svårare, även när pandemin är över. Ungdomar vi möter berättar om rädsla för att fler gifts bort eller lovas bort till framtida äktenskap under pandemin, vilket leder att förtrycket fortsätter även efter att barnet fyllt 18 år, skriver Rädda Barnen.

Föregående Nästa