Regler för gode män och förvaltare ses över

Regelverket för god man-uppdrag och förvaltarskap ska ses över, enligt ett nytt direktiv från regeringen. I utredningen ska man bland annat ta ställning till hur nyrekrytering kan underlättas, hur stöd under pågående uppdrag ska kunna bli bättre och om det finns behov av ett nationellt ställföreträdarregister.

Publicerad 5 september 2019
Regelverket för gode män och förvaltare ska ses över och man ska även ta ställning till om ett nationellt register över ställföreträdare ska inrättas.

I maj förra året gjordes ändringar i förmyndarskapsförordningen. Nu är det dags för regelverket kring god mans- och förvaltarskap att ses över. Utredarens uppdrag är att se över reglerna om gode män och förvaltare för att säkerställa att reglerna är moderna och rättssäkra. Utredaren ska inte se över ställföreträdarsystemet som helhet, utan inriktningen på uppdraget är att utredaren ska koncentrera sig på de områden där det finns problem och brister.

En förbättringsåtgärd som i olika sammanhang har lyfts fram är införandet av ett nationellt ställföreträdarregister. Att ha ett sådant register skulle exempelvis kunna underlätta för överförmyndare att i samband med lämplighetsbedömningen kontrollera att en tilltänkt ställföreträdare inte redan har så många uppdrag att han eller hon riskerar att få det svårt att sköta det nya uppdraget. Ett register skulle också kunna utgöra ett hjälpmedel i överförmyndarens tillsyn och kontroll när en ställföreträdare har uppdrag i flera kommuner. I regeringsuppdraget ingår att ta ställning i registerfrågan.

Övriga frågor som utredningen ska ta upp är:

• hur rekrytering av kompetenta ställföreträdare kan underlättas
• i vilka särskilda fall som professionella ställföreträdare bör kunna utses
• hur ställföreträdare ska få bättre och mer professionellt stöd under pågående uppdrag
• ett nationellt ställföreträdarregister
• förbättrade möjligheter för den enskilde att föra fram klagomål mot sin ställföreträdare
• behov av ytterligare verktyg för tillsyn och och sanktioner
• förbättrade möjligheter för den huvudmannen att få ersättning för ekonomiska skador om ställföreträdaren missköter sig.
• vilka ekonomiska konsekvenser förslagen skulle få för stat och kommun

Till särskild utredare har Kathrin Flossing, tidigare riksdagsdirektör, utsetts. Uppdraget ska redovisas senast i februari 2021.

Föregående Nästa