Placerade småbarns stödbehov kartläggs

Forskare i Lund vill kartlägga vilket behov av stöd som familjehemsplacerade barn upp till sex år har och vilka metoder som skulle kunna användas för att stärka deras psykiska hälsa.

Publicerad 15 oktober 2018
Ulrika Levander och Lupita Svensson kartlägger vilka stödbehov barn upp till sex år har.

– Familjehemsplacerade barn är en eftersatt grupp som lätt faller mellan stolarna. Riskerna för att utveckla allvarliga psykiska problem är mycket höga. Trots det saknas insatser för att bemöta tidiga tecken på psykisk ohälsa bland barn i samhällsvård. Detta resulterar ofta i att placeringar havererar i tonåren, även då barn har placerats i ung ålder och haft en stabil placering i många år, säger Ulrika Levander, forskningsledare.

Dagens metoder är för dyra
Idag finns kvalificerade program för att för bemöta tidiga tecken på psykisk ohälsa bland små placerade barn. Tyvärr används dessa i väldigt liten omfattning i svenska
kommuner, delvis på grund av att kostnaden blir för hög.
– Vi hoppas kunna arbeta fram metoder som är grundade i de här barnens faktiska behov och som är praktiskt genomförbara inom den svenska familjehemsvården, säger Ulrika Levander.

Öka kvaliteten på stödet
Studien, som nyligen påbörjats, genomförs i tre skånska kommuner och undersöker hur både familjehemsföräldrar till barn i förskoleåldern, 1-6 år, och tjänstemän inom socialtjänsten beskriver det stöd som erbjuds och vilket stöd som skulle behövas för att tillgodose de placerade barnens utveckling. Utifrån detta vill forskarna identifiera möjligheter till förbättrade stödinsatser.
– Vi har tanke om att kunna vidareutveckla denna pilotstudie till ett
interventionsbaserat forskningsprojekt där vi tillsammans med familjehem och
familjehemsvårdens aktörer, arbetar fram praktiskt genomförbara insatser för att öka kvaliteten på det stöd som ges till de här barnen, säger Ulrika Levander.

Studien inleddes i juli och beräknas pågå under ett år.

Föregående Nästa