Nytt projekt ska göra våld mot barn ”pratbart”

Genom ett nytt projekt ska Rädda Barnen tillsammans med Barnafrid göra våld mot barn ”pratbart”. Genom utbildningsinsatser i skolor för både barn och vuxna hoppas man få fler barn att berätta om de utsätts för våld så att de kan få rätt typ av stöd och hjälp.

Publicerad 1 september 2021
Med utbildningsinsatser i skolan hoppas Rädda Barnen att fler barn ska våga berätta om de utsätts för våld i hemmet. Foto: unsplash.com

Många barn som utsätts för våld i hemmet berättar aldrig om det för någon. En del berättar bara för en kompis, andra vänder sig till en lärare eller annan personal i skolan men det är inte alltid som den vuxne vet hur den ska agera och ibland finns det brister i samarbetet mellan skola och socialtjänst. För att förtydliga skolans och socialtjänstens roller och ansvar ska en checklista tas fram i samverkan med skola och socialtjänst för att ingenting ska hamna mellan stolarna när det gäller ett våldsutsatt barn. 

– När ett barn berättar är det viktigt att vi som vuxna visar för barnet att vi är mottagliga och att vi agerar på det som barnet berättar, säger Therese Lenholm, projektledare för det nya projektet ”Det handlar om trygghet” som drivs av Rädda Barnen med stöd av Allmänna Arvsfonden.

Nådde "nya" barn
Rädda Barnen har genomfört ett pilotprojekt i Söderhamn, där man bland annat varit ute i skolklasser och pratat med barn om deras rättigheter och vad våld och försummelse innebär. Detta spinns det nu vidare på, eftersom man sett effekt av projektet.

– Vi upplevde att när vi började prata om det här så fick vi barn att berätta som vi kanske inte skulle ha nått annars.

En del av projektet är att ta fram ett material som kan användas i undervisning med elever i årskurs 4. Till hösten ska fyra skolor i Gävleborgs län och fyra skolor i Dalarna få prova det nya materialet. Parallellt finns också ett ”barnråd” som får tycka till om innehållet i materialet.

– Vi jobbar också med att ta fram material för skolpersonal, både i form av en utbildning men också självstudiematerial som personalen ska kunna ta del av. Vi tänker att det är ett material som ska kunna användas av en bred målgrupp, kanske även kontaktfamiljer eller familjehem, säger Therese Lenholm.

Nationellt utbildningsmaterial
Projektet ska drivas under tre år. Syftet är att ta fram material och testa detta inför att det sprids till vidare runt om i landet.

– Min förhoppning är då så klart att alla skolor ska ta del av innehållet. Vi kommer även ta fram ett material anpassat för grundsärskolan, säger Therese Lenholm.

I utbildningsdelen som gäller vuxna har man tagit inspiration från en norsk modell när det gäller att prata med barn och skapa förtroende. Genom simulerade samtal kan man ta reda på om förtroendet från barnen minskar eller ökar beroende på hur man pratar om ämnet.

En annan viktig del i projektet är att införa rutinfrågor om våld i elevhälsosamtalet, i direkt anslutning efter att eleverna fått information i klassrummet.

Projektet sker i samverkan med Barnafrid, RBUF (Rädda Barnens Ungdomsförbund) och FUB.

Konceptet steg för steg

Steg 1:
- Öka beredskap hos vuxna (lärare) i form av kompetenshöjande utbildning,
- Digitalt verktyg där de får träna på samtal om våld.
- Samverkansmöte med skola och socialtjänst med en framtagen checklista om hur stödprocessen för att utsatt barn ska se ut
- Förbereda elevhälsan på att föra in rutinfrågor om våld i elevhälsosamtalet

Steg 2: Information om våld för elever

Steg 3: Rutinfrågor om våld i elevhälsosamtalet

Föregående Nästa