Ny webbutbildning om barn som bevittnat våld

Många barn i Sverige lever i familjer där det förekommer våld. Brottsoffermyndigheten har nyligen lanserat en webbaserad utbildning som ska ge yrkesverksamma som möter barnen mer kunskap om våldets konsekvenser och vilka behov barnen har.

Publicerad 22 juni 2022
Brottsoffermyndigheten har tagit fram en ny digital utbildning för yrkesverksamma som möter barn som bevittnat våld.

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om behoven hos barn som bevittnat våld och som vistas eller har vistats på skyddade boenden. Myndigheten har därför tagit fram en webbutbildning för personer som i sin yrkesroll möter de här barnen.

– Barn som upplevt våld i en nära relation är en särskilt utsatt grupp, och de behöver få rätt stöd vid rätt tidpunkt. Många barn som bevittnat våld lever också på skyddande boenden. Det finns behov av att öka kunskapen om de här barnen hos yrkesverksamma. Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att gå utbildningen, säger Anders Alenskär, generaldirektör vid Brottsoffermyndigheten.

Utbildningen Barn som bevittnat våld är öppen för alla, men riktar sig framför allt till de som arbetar inom socialtjänstens familjerätter, är domare eller arbetar som juridiskt ombud i vårdnadsmål. Även andra yrkesverksamma inom socialtjänsten kan ha nytta av utbildningen. Utbildningen är utformad för att användas i grupp, men det går också att ta del av materialet enskilt.

Introduktionsfilmer
– Fokus i utbildningen handlar om mål och ärenden om umgänge när barnet har bevittnat våld från till exempel en pappa mot mamma. Däremot kan alla skapa ett konto och gå utbildningen. Tillhör man inte de utpekade målgrupperna så rekommenderar vi att ta del av utbildningens introduktion. Introduktionens material består av filmer. De beskriver konsekvenserna för barn av att bevittna våld i en nära relation, barns rätt att komma till tals och kvinnojourers arbete med barn som vistas på ett skyddat boende. I den senare filmen beskriver kvinnojourerna också hur de ser på frågan om barns umgänge med en konstaterat eller misstänkt våldsam pappa. Under filmerna finns också förslag på diskussionsfrågor, säger Fredrik Selin, projektledare vid Brottsoffermyndigheten.

– Utbildningen ger möjlighet att reflektera kring och diskutera konkreta situationer som de flesta av utbildningens målgrupper känner igen. Det kan handla om att bättre förstå hur barnen upplever umgänge med en våldsam förälder, vilket stöd de behöver och hur barnens bästa kan tas tillvara i umgängesmål i domstol eller vid möten mellan juridiska ombud och deras klienter, fortsätter han.

Föregående Nästa