”Familjebegreppet behöver diskuteras inom socialtjänsten”

Vad den enskilda socialsekreteraren väger in i begreppet ”familj” påverkar insatsernas utformning. Det visar en ny studie vid Umeå universitet.

Publicerad 28 november 2019
Ahmet Gümüscü, forskare på Umeå universitet, har studerat hur begreppet familj används inom socialtjänsten och hur detta påverkar utformningen av insatserna.

– Socialarbetare behöver diskutera familjebegreppet och synen på familj i större utsträckning, säger Ahmet Gümüscü, som gjort studien.

Ahmet Gümüscü, forskare vid institutionen för socialt arbete på Umeå universitet, har i en ny avhandling studerat hur socialsekreterare inom olika områden definierar begreppet familj och hur definitionen av familj påverkar de insatser som ges. De enheter inom socialtjänsten som studerats är äldre, missbruk, barn och unga, LSS och ekonomiskt bistånd. Särskilt fokus har riktats på familjer med komplexa behov som gör att de behöver stöd från flera serviceområden inom socialtjänsten.

Stora skillnad mellan olika enheter
Han konstaterar att definitionen av familj och hur man förhåller sig till familjen kontra den enskilde, skiljer sig stort mellan de olika enheterna och mellan olika socialsekreterare.

– Studien visar att var och en av socialtjänstens sektorer skapar sin egen familj som de arbetar kring. Det kan vara ett problem för den enskilda individen att begreppet är så odefinierat och hanteras så olika inom de olika enheterna, säger han.

I avhandlingen konstaterar han också att skilda föreställningar om familjen och familjelivet kan leda till att familjens sammansatta behov av hjälp och stöd osynliggörs. Som exempel nämner han att många avgränsar familjegreppet till enbart hushållet, vilket kan leda till att olika aspekter av familjelivet missas. Fastän alla familjemedlemmar inte bor under samma tak kan de fortfarande ha viktiga roller i familjen.

– Socialsekreterare uttrycker sig ofta i familjetermer, men jag tror att de inte alltid har tänkt igenom vad de menar med begreppet ”familj”. Jag tror att man kan pricka mer rätt med insatserna om man har ett gemensamt och väldefinierat begrepp kring vad som avser en familj och hur man ska jobba kring det, säger Ahmet Gümüscü.

Professionella behöver en vidare förståelse för familjer
Avhandlingen skildrar också att det är viktigt för socialarbetare att engagera fler familjemedlemmar i handlednings- och utredningsprocessen. Professionella behöver en vidare förståelse för familjen, inte bara när det gäller dess sammansättning, utan också hur de som ingår i familjen lever sitt liv. En mer utvecklad syn på förståelsen av familjebegrepppet och hur det kan påverka professionella i sitt arbete kan öka effektiviteten och precisionen i de insatser som riktar sig till familjer med behov och komplexa behov, menar Ahmet Gümüscü i avhandlingen.

– Socialsekreterare behöver diskutera familjebegreppet och synen på familjen i större utsträckning för att kunna förstå och hantera de komplexa behoven och därmed kunna tillhandahålla den hjälp och det stöd som familjerna och individerna behöver, konstaterar Ahmet Gümüscü i avhandlingens avslutande diskussion och påtalar vikten av att socialtjänsten tar ett gemensamt grepp kring definitionen av familj.

– Socialtjänsten kan använda avhandlingens resultat för att diskutera kring vilka enkla och komplexa behov de förväntas hantera, säger Ahmet Gümüscü.

Föregående Nästa