”Behöver göra mer för familjer som separerar”

Det räcker inte alltid med de samarbetssamtal som familjerätten idag erbjuder föräldrar som separerar. Det menar utredaren och projektledaren Marianne Gabrielsson.

Publicerad 20 april 2020
Många föräldrar som genomgår en separation, i synnerhet där det blir en tvist om vårdnaden av barnen, behöver mer stöd än vad som erbjuds via familjerätten idag.

Många föräldrar som genomgår en separation, i synnerhet där det blir en tvist om vårdnaden av barnen, behöver mer stöd än vad som erbjuds via familjerätten idag. För att fånga upp dem och hjälpa dem på bästa sätt har Stiftelsen Allmänna Barnhuset bland annat gjort ett pilotprojekt med så kallade samverkansteam i fem kommuner, där bland annat socialtjänstens familjebehandlare varit delaktiga.
– Det har gett bra resultat, av de fem kommunerna är det minst tre som fortsatt arbeta på det här sättet och dessutom har Södermalms stadsdelsförvaltning tagit till sig det här sättet att jobba på, berättar Marianne Gabrielsson.

Marianne Gabrielsson fick nyligen ta emot ett pris för sitt arbete. 

Hon fick nyligen ta emot pris från Familjerättssocionomernas Riksförening för sitt arbete och arbetar med att driva frågan om barns rättigheter i separationer och vårdnadstvister nationellt på Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Fler behöver kunskap om att stötta barn i separationer
– Jag hoppas att införandet av Barnkonventionen som svensk lag ska ha inflytande i de här frågorna. En förhoppning är att samarbetssamtalen, som idag handlar om att föräldrar ska bli eniga om vårdnad, umgänge och boende, istället också ska ha en inriktning som har barnets situation i fokus och att man kan rikta in sig på frågor som: Hur kan vi göra så att det blir så bra som möjligt för barnet? Hur har barnet det i denna situation och tycker barnet att det blivit några förbättringar som en följd av att föräldrarna går i samarbetssamtal?

Marianne Gabrielsson menar också att kunskapen om hur man stöttar barn i separationer behövs i fler yrkeskategorier, bland annat inom elevhälsa och barnpsykiatri. En del kommuner erbjuder stödverksamheten ”Skilda världar”, men väldigt många barn får inget stöd alls och fokus ligger på föräldrarnas situation och att lösa frågor som gäller umgänge, vårdnad och boende.

– För barnen har vi bland annat tagit fram sajten ”Dags att prata om Skilda föräldrar”, där det finns mycket information och barn som varit del i en separation har fått ge sina berättelser och kan på så sätt stötta andra barn i liknande situationer. För föräldrar har vi tagit fram skriften ”Barn med föräldrar på olika håll”, som vi vet även används av professionella, berättar Marianne Gabrielsson.

Föregående Nästa