”Barns delaktighet kommer öka”

Skyddet för omhändertagna barn stärks ytterligare när Barnkonventionen nu blir lag. Barnens delaktighet kommer att öka och det blir svårare att dra in olika stödinsatser från myndigheterna bland annat.

Publicerad 16 december 2019
Skyddet för omhändertagna barn och unga stärks vid årsskiftet när Barnkonventionen blir lag. Barns rätt att vara delaktiga ökar.

Barnkonventionen blir lag i Sverige vid årsskiftet och därmed stärks alla barns rättigheter. Bland annat ska barnets bästa tillgodoses i alla lägen och det kan få stora konsekvenser för olika myndighetsbeslut. 

Filippa Swanstein är barnrättsexpert och förklarar vad Barnkonventionens införande som lag kommer innebära för placerade barn. 

– Det kan göra att det blir svårare att till exempel dra in placeringar från konsulentstödda familjehem eller HVB-hem, eftersom man som myndighet ska kunna påvisa att man handlat för barnets bästa och det kan bli svårt att hävda i en fungerande placering exempelvis, säger barnrättsexperten Filippa Swanstein.

Troligtvis första domen redan nästa år

Hon tror att det redan under nästa år kommer att prövas en del fall juridiskt och med stor sannolikhet kommer Barnkonventionen att väga tungt i domstolens beslut.

– Beroende på fall och vilken instans det går till kan vi få prejudicerande domar som i så fall kommer att ha stor påverkan på myndighetsbeslut framöver. Det kommer inte att gå lika smärtfritt längre att fatta beslut som får konsekvenser för barn, säger hon.

Rätt att vara delaktiga

Barnens rätt till att vara delaktiga i beslut som rör dem ökar också i och med Barnkonventionens införande. Enligt artikel 12 har ”barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad”.

– Det betyder inte barnet ska bestämma över sin situation, men att barnet har rätt till delaktighet och att uttrycka sin åsikt i de frågor som rör dem, säger Filippa.

Barnets berättelse och inflytande kommer alltså att vägra tyngre än idag. I Barnkonventionen står det också att ”staten ska regelbundet se till att ett barn som omhändertaget av myndigheterna behandlas väl”. Uppföljningar av placeringar blir alltså av ännu större vikt. I artikel 26 står det att ”Barn har rätt till social trygghet samt till statligt stöd, ifall föräldrar eller annan vårdnadshavare saknar tillräckliga resurser”, vilket kan läsas som att skyddet för barnen blir ännu starkare.

Föregående Nästa