Förebyggande stödprogram för barn till missbrukare ska spridas i Sverige

Barn till missbrukande föräldrar får sällan det stöd som de har rätt till. Childrens Program är ett förebyggande program från Betty Ford Center i Kalifornien, som nu ska spridas i Sverige.

Publicerad 19 december 2019
Childrens Program är ett förebyggande stödprogram för barn som har en missbrukande förälder. Nu ska programmet spridas i Sverige och redan i mars nästa år startar den första utbildningsomgången.

Lars Lewerth har jobbat i 20 år inom preventivt arbete med fokus på missbruk. Nu ska han tillsammans med kollegan Helén Olsson, socionom med 30 års yrkeserfarenhet inom området, sprida och utbilda i det amerikanska programmet Childrens Program i Sverige.

Lars Lewerth har jobbat preventivt med fokus på missbruk i 20 år. Nu ska han arbeta med Childrens Program i Sverige. 

– Vi kom i kontakt med programmets grundare Jerry Moe 2007 och kände direkt att det här var något som vi ville föra vidare. Sedan började vi kämpa för att få någon myndighet i Sverige att ta tag i detta och försöka starta en liknande verksamhet i Sverige. Det tog fem år att komma dit, berättar Lars Lewerth.

Så småningom lyckades Lars och Helén få medel från Folkhälsomyndigheten till ett första försöksår i projektform 2013 för att se om det var möjligt att anpassa programmet efter svenska förhållanden.
– Vi hann träffa 156 deltagare i 19 olika grupper under de tre år som projektet pågick, berättar Lars och Helén.

Inledde projekt på behandlingshem i Uppsala
Programmet riktar sig till barn mellan 7-12 år. 2014 påbörjades projektet i lokaler på Nämndemansgårdens behandlingshem utanför Uppsala, där man införde en ny rutin som innebar att personalen alltid skulle fråga dem som skrevs in om de hade barn. Om svaret var ja skulle man presentera Childrens Program och försöka få patienterna intresserade av programmet för att delta tillsammans med sitt/sina barn.

Helén Olsson är socionom med 30 års erfarenhet som nu ska arbeta med Childrens Program i Sverige. 

Childrens Program är ett manualbaserat program med barnet i fokus, men där även föräldern deltar under delar av tiden för att tillsammans med barnet utforma mål och drömmar för familjen och lyssna till barnets erfarenheter och berättelser under missbrukstiden.

– Childrens Program pågår under fyra dagar och under de första två dagarna träffar vi barnet själva och pratar mycket om känslor och om missbruket som sjukdom. Under de två sista dagarna deltar föräldrarna och arbetar tillsammans med barnet för att skapa förutsättningar för en förbättrad relation och kommunikation i familjen.

Childrens Program hölls under projekttiden på behandlingshemmet där barnet bodde under de här dagarna tillsammans med sin förälder, förklarar Helen Olsson.

– En av de stora fördelarna med det här, kontra ett stödprogram där man ses exempelvis två timmar i veckan, är att det finns mer tid för var och en att bearbeta sina upplevelser. Man hinner ta till sig det som sägs, reflektera och ha möjlighet att ge uttryck för sina känslor utan att behöva vänta en vecka till nästa träff, fortsätter Lars Lewerth.

Responsen från deltagarna har varit mycket positiv.

– Vi har haft familjer som har berättat att de har fått en helt annan relation med sitt barn efter det här, säger Helén Olsson.

Utbilda fler ledare för att kunna sprida programmet
Helén och Lars är de enda i Europa som är certifierade i programmet och utbildade i USA. Nu har de för avsikt att utbilda fler ledare i Sverige för att programmet ska kunna spridas och användas i högre utsträckning och redan i mars nästa år kommer den första utbildningsomgången att äga rum.

– 14 kommuner i Norrbotten har skrivit en avsiktsförklaring om att man vill arbeta med det här stödet till barnen och familjerna och det är även där vi kommer att utbilda de första deltagarna i början av nästa år, berättar Lars Lewerth.

– Det passar väldigt bra att vi har fått de här medlen nu i samband med att Barnkonventionen blir lag nästa år. Vi ser att intresset ökar, säger Helén Olsson.

Besöka skolklasser för att nå fler barn som inte fått stöd
Förutom att utbilda ledare i programmet ska man även besöka skolklasser och berätta om beroende som sjukdom och hur det är att växa upp med missbrukande föräldrar. Förhoppningen är att kunna nå fler av de barn som lever med en missbrukande förälder men som inte fått stöd.

– Det viktigaste med att vara ute i skolorna är att barnen ska veta att de kan få hjälp och stöd och att det är okej att prata om sådana här saker, säger Helén Olsson.

Fakta: Childrens program

  • Childrens Program ger barnen kunskap om missbruk som sjukdom, avlastar skuldkänslor, ger familjen ny ömsesidig förståelse och en förbättrad relation med verktyg för framtiden.
  • Childrens Program omfattar fyra hela dagar, torsdag – söndag. Barn och föräldrar jobbar tillsammans på ett både lekfullt och allvarsamt sätt. Allt under ledning av utbildade och certifierade ledare. Arbetet sker omväxlande med barnen och föräldrarna enskilt och gemensamt.
  • Inom projektet ska ledare i programmet utbildas över hela Sverige. Man ska också ta fram en klassrumsmetod för att berätta för barn om missbruk, med syftet att hitta barn som lever i missbruksmiljö eller med en nykter missbrukare, men som inte har fått stöd.
  • Childrens Program är ett treårigt projekt som drivs av Barnombudet i Uppsala med stöd från Allmänna Arvsfonden.
Föregående Nästa