Barnrättsorganisationer kräver omedelbara åtgärder för placerade på SiS-hem

Flera av Sveriges barnrättsorganisationer har tillsammans med UNICEF skrivit till socialminister Lena Hallengren om att omedelbart vidta åtgärder för barn placerade i SiS-hem.

Publicerad 15 februari 2021
Flera av Sveriges barnrättsorganisationer kräver nu omedelbara åtgärder inom SiS-verksamheten.

Nyligen visade Uppdrag granskning ett reportage om allvarliga missförhållanden på ett SiS-hem för placerade flickor. Dels i form av våld och sexuella övergrepp från personal, dels genom våldsamma avskiljningar och avskiljningar som används som bestraffning. Detta överensstämmer med den bild som flera av organisationerna har av de svenska SiS-hemmen. Bland annat bekräftar Barnrättsbyrån uppgifterna i programmet, de har arbetat på uppdrag av flera barn som varit placerade på SiS-hem. Bris uppger att de får höra barn som är placerade på SiS-hem berätta om oproportionerligt hårda restriktioner och om personal som uppvisar kränkande och bristande bemötande. Våld, övergrepp och andra missförhållanden påtalas också av JO:s Opcat- enhet och Statskontoret i granskningar av SiS institutioner, enligt skrivelsen.

Missförhållandena inom SiS är heller ingenting nytt – redan 2010 påtalades detta av Barnombudsmannen i en rapport om missförhållanden på SiS med allvarliga uppgifter från barn som vittnade om våld och avskiljning.

Inte förenligt med de ambitioner som Sverige står för 
”Sverige har tagit på sig att vara ett föregångsland i icke-våld mot barn. Att barn placerade på en statlig institution utsätts för våld och övergrepp är inte förenligt med de ambitioner Sverige som land står för, och barnets rätt till frihet från våld enligt artikel 19 i barnkonventionen”, skriver organisationerna i skrivelsen.

Barnrättsorganisationerna påpekar att missförhållandena inte rör samtliga SiS-hem och att det finns delar av verksamheter som fungerar bra.

”Men - där det brister inom statens egen verksamhet för samhällets mest utsatta barn, måste den som är ytterst ansvarig för verksamheten agera”, menar man.

Organisationerna kräver att regeringen visar att man ser allvaret och att barnkonventionen som svensk lag förpliktigar och efterfrågar tre åtgärder: 

  1. Att Du som ytterst ansvarig för Statens Institutions Styrelse omedelbart tar ansvar och meddelar att Du ska vidta åtgärder för att garantera att barn inte utsätts för någon form av våld från personal anställd på statens egna institutioner. Vi förväntar oss en tydlig signal om att inget barn får utsättas för våld inom SiS verksamhet. Varje barn som är placerad på en institution och riskerar att utsättas för våld räknas. En signal från Dig om att barnets rättigheter även gäller dessa barn kan inte vänta.
  2. Behovet av en oberoende klagorättsmekanism för barn placerade på institution är uppenbar. Sverige har tidigare fått kritik för avsaknad av en oberoende klagorättsmekanism för barn placerade på institution. FN:s barnrättskommitté har nu ställt frågan till Sverige i den pågående granskningen, hur Sverige säkerställer att barn har tillgång till en oberoende klagorätt på institutioner som SiS. Den interna klagomålshanteringen på SiS eller hanteringen av klagomål hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lever idag inte upp till kraven om en oberoende klagorätt. Möjligheterna för barn att överklaga beslut om avskiljning till förvaltningsrätt har ur ett barnrättsperspektiv stora brister vad gäller de faktiska möjligheterna för barn att överklaga ett sådant beslut i praktiken. Regeringen måste tillsätta en utredning om rätten till en oberoende klagorättsmekanism ska säkerställas, genom exempelvis tillsättande av oberoende observatörer på SiS-hemmen med uppdrag att trygga barnets rättigheter och säkerhet. Regeringen måste även se över barns faktiska möjligheter att överklaga beslut till domstol. Barn som vill överklaga beslut till förvaltningsrätt måste alltid garanteras ett ombud, få information och känna sig delaktiga i sin egen process.
  3. Vi efterfrågar ett förbud mot den särskilda befogenheten avskiljning i LVU. Ändringar i lagstiftningen om särskilda befogenheter i LVU från 2018 var ett viktigt steg i att stärka rättssäkerheten för barn. En lagstiftning som reglerar barns rörelsefrihet och ytterst syftar till att skydda och ge stöd till barn i väldigt utsatta situationer, måste granskas noggrant och alltid utmanas om lagstiftningen inte tillämpas i enlighet med lagstiftarens intentioner. Avskiljning är ett ytterst starkt maktmedel. De berättelser vi får höra från barn om sin placering på SiS-hem och statistiken om en lavinartad ökning av avskiljningar talar om att lagändringen 2018 som syftade till öka rättssäkerheten inte fungerar såsom den var tänkt.

 De organisationer som står bakom skrivelsen är Barnrättsbyrån, Bris, Ecpat, Maskrosbarn, Rädda Barnen och Unicef Sverige.

Föregående Nästa