Åldersgränsen för öppna insatser utan föräldrar samtycke sänks

Socialnämnden ska få besluta om öppna insatser, kontaktperson och särskilt kvalificerad kontaktperson för ett barn mellan 12 och 14 år utan vårdnadshavarens samtycke. Det föreslår regeringen.

Publicerad 20 december 2022
Barn från 12 år ska kunna beviljas öppna insatser utan samtycke från vårdnadshavare, enligt ett förslag från regeringen. Idag är åldersgränsen 15 år. Foto: Pixabay

I dag är det möjligt för socialnämnden att bevilja öppna insatser, kontaktperson och särskilt kvalificerad kontaktperson till barn utan vårdnadshavares samtycke från det att barnet har fyllt 15 år. Regeringen anser att denna åldersgräns bör sänkas för att fler barn ska kunna ta del av insatser från socialnämnden i ett tidigare skede. Därför föreslås nu åldersgränsen sänkas till 12 år. Enligt regeringens förslag ska socialnämnden få besluta om öppna insatser, kontaktperson och särskilt kvalificerad kontaktperson för ett barn mellan 12 och 14 år utan vårdnadshavarens samtycke, om det är lämpligt och barnet samtycker till det.  Även för ett barn som har fyllt 15 år ska en lämplighetsbedömning göras vid beslut om kontaktperson och särskilt kvalificerad kontaktperson. 

Föreningen Sveriges Socialchefer är positiva till förslaget och anför att det finns barn i dag som inte tar kontakt med socialnämnden för att de vet att deras föräldrar skulle säga nej till ett visst stöd. Rädda barnen tillstyrker förslaget men anser att det är viktigt att socialnämnden fortsätter att följa upp barnets situation, i synnerhet när det förekommer brister i omsorgen. 

Barnombudsmannen, som varit en av remissinstanserna, anser att det kan finnas skäl att överväga om inte även barn yngre än 12 år borde kunna få ta del av öppna insatser utan vårdnadshavares samtycke. Det har även framförts önskemål från andra remissinstanser om att barnets mognad bör vägas in.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Föregående Nästa