Tre miljoner till nationell kartläggning om förekomst av våld mot barn

Allmänna Barnhuset har fått tre miljoner kronor från regeringen för att i samarbete med Karlstads universitet, fortsätta arbetet med att planera och genomföra de återkommande elev- och föräldraundersökningarna om förekomsten av våld mot barn i Sverige.

Publicerad 18 februari 2022
Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstads universitet ska fortsätta sin kartläggning kring våld mot barn.

– För att kunna förebygga och stoppa våld mot barn behöver vi fortsätta att inhämta kunskap om hur vanligt våld är och om hur våldet ser ut. Detta blir än mer aktuellt i den situation som uppkommit till följd av utbrottet av covid-19, då kriser kan öka risken för att barn utsätts för våld, säger socialminister Lena Hallengren, i ett pressmeddelande.

För att få en bild av hur många barn som är utsatta för våld i Sverige används olika källor, till exempel polisanmälningar och anmälningar till socialtjänsten. Lika viktigt är studier som omfattar våldsutsatta barn som inte kommer i kontakt med myndigheter. På så sätt kan fler barn och unga komma till tals och komplettera bilden av barns våldsutsatthet.

Enkät bland elever och föräldrastudie
Den nationella kartläggning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstads universitet genomför sker genom två olika studier; en enkätundersökning där elever från årskurs 9 i slumpmässigt utvalda skolor får svara anonymt på frågor kring våld, samt en föräldrastudie som baseras på en enkätundersökning och ett antal djupintervjuer.

Studien har som övergripande syfte att följa upp de tidigare kartläggningarna av barnmisshandel avseende förekomst, attityder till barnmisshandel och riskfaktorer, samt att djupare undersöka viktiga riskgrupper för våldsutsatthet som har identifierats i tidigare studier. Vidare ska särskilt undersökas om förekomsten av olika former av våld mot barn, våld i nära relation och faktorer som ökar risken för våld, såsom skadligt bruk eller beroende av alkohol och psykisk ohälsa, har ökat under covid-19-pandemin.

Arbetet ska pågå till och med 2023 då rapporten färdigställs och resultatens sprids.

Föregående Nästa