TFCO, Treatment Foster Care Oregon

I TFCO är fokus på det som fungerar och grundinställningen är att alla människor kan lära sig nya saker och beteenden om de ges rätt förutsättningar och får stöd och uppmuntran.

Publicerad 25 januari 2019
Pojke på skateboard Pojke på skateboard

"Den backup vi får när problem uppstår är fantastisk."

"Jag är väldigt tacksam för det kontinuerliga stödet och den snabba responsen. Utan det hade vi ibland inte kunnat fortsätta."

"Det stöd vi fått de senaste 4,5 åren har varit underbart. Vi har kunnat se positiva förändringar hos de ungdomar vi tagit emot i vårt hem. Tack TFCO för möjligheten att förändra ungdomars liv på ett väldigt positivt sätt."

Så säger några av de familjer som arbetat som behandlingsfamilj i TFCO, och vi är glada att få chansen att berätta mer om vad TFCO är och hur vi arbetar!

Vi som skrivit den här texten är legitimerade psykologer anställda på SiS ungdomshem i Hässleholm där vår huvudsakliga uppgift är att arbeta med behandling och eftervård i TFCO-teamet. Vi samarbetar tätt med socialtjänsten och förfrågan om att ta emot en ungdom till vår verksamhet kommer alltid genom dem.

Effektiv behandlingsmetod
TFCO är ett manualstyrt behandlingsprogram för ungdomar med psykosocial problematik såsom skolproblem, familjekonflikter, kriminalitet och missbruk. Ungdomen bor i ett familjehem som utbildas i TFCO-metoden för att bli behandlingsfamilj.

Behandlingsfamiljen blir en del av det team som finns kring ungdomen och föräldrarna under placeringen och som arbetar på flera olika områden samtidigt (med ungdomen själv, föräldrarna, skolan, fritiden, kamratrelationer). Samverkan med andra verksamheter som till exempel barn- och ungdomspsykiatrin är vanligt.

TFCO har funnits i Sverige sedan år 2000. Omfattande forskning har bedrivits på modellen, både internationellt och i Sverige. Metoden är nyligen utvärderad i en SBU-rapport sammanställd av docent Knut Sundell och resultaten visar att TFCO är en effektiv behandlingsmetod både på kort och lång sikt.

Fokus på det som fungerar
I TFCO har vi fokus på det som fungerar och grundinställningen är att alla människor kan lära sig nya saker och beteenden om de ges rätt förutsättningar och får stöd och uppmuntran.

Ungdomarna bor i behandlingsfamiljen under ca ett år och får träna på nya sätt att vara i en familj, i skolan och med kompisar, bland annat med hjälp av en poänglista. Om behov finns, antingen från början eller uppmärksammas med tiden, så kan behandlingstiden vanligtvis anpassas för ärendet och utökas.

Teamarbete
I varje ärende finns ett team bestående av samordnare, familjebehandlare, ungdomsbehandlare, färdighetstränare och behandlingsfamilj. 

Behandlingsfamiljen har samordnaren som handledare och får stöd och hjälp av denne under hela behandlingstiden. Samordnaren håller kontakt med socialtjänst och skola och har det övergripande ansvaret för hela behandlingen. Tillsammans med andra behandlingsfamiljer, vanligtvis fem stycken, ordnas gemensamma handledningsträffar en förmiddag i veckan.

Ungdomen har en ungdomsbehandlare och en färdighetstränare som stöd under hela TFCO-programmet.

En familjebehandlare hjälper de biologiska föräldrarna med nya sätt att bemöta sin ungdom på, till exempel gällande kommunikation och konflikthantering.

TFCO-teamet arbetar med beredskap och finns tillgängligt även under helger och kvällar.

Behandlingstiden indelad i 3 steg
Behandlingstiden är indelad i 3 steg, där Steg 1 som är det första och kortaste steget (ca 3 veckor) innebär att ungdomen har ständig vuxentillsyn.

Under Steg 2 och Steg 3 ökar ungdomens egen frihet och ansvar. Under Steg 2 påbörjas hemresorna till de biologiska föräldrarna, först över dagen för att successivt öka utifrån ungdomens och föräldrarnas möjligheter att klara av mer tid tillsammans. Under senare delen av programmet är ungdomen vanligtvis hemma varje helg samt delar av skolloven.

Det övergripande målet är att ungdomarna i TFCO ska flytta hem till sina biologiska föräldrar efter avslutad behandling, detta kan dock variera från ärende till ärende. Ibland vet socialtjänsten och samordnaren från början att hemflytt inte är aktuellt, i så fall kan man överväga exempelvis att göra om placeringen till en uppväxtplacering eller, om ungdomen är lite äldre, att ungdomen istället övar på att bo i eget boende. Ibland är ordinarie behandling längre än 12 mån och mer sällan kortare.

Positiva erfarenheter
Vår erfarenhet i huvudsak är att behandlingstiden upplevs som positiv av socialtjänst, ungdom och familj men att det ofta uppstår utmaningar efter att ungdomen har flyttat hem igen. Därför är eftervården från TFCO viktig och något som vi alltid rekommenderar socialtjänsten att satsa på för att öka chanserna att behandlingsmålen ska bibehållas. Eftervårdens längd varierar mellan 3-6 månader, ibland ännu längre. Innehållet i eftervården varierar utifrån behov, vissa ungdomar har kvar sin färdighetstränare, andra fortsätter träffa sin familjebehandlare osv.

Att bli behandlingsfamilj
Rekryteringen av familjehem till vår verksamhet kan gå till på olika sätt. Vi är glada att kunna berätta att många behandlingsfamiljer som vi samarbetet med har valt att ta emot en ny ungdom genom oss när en behandling hos dem är avslutad. När vi söker nya familjehem brukar vi hitta dessa genom Familjehemsbanken. När vi hittar en annons där beskrivningen matchar det vi söker avseende ort, livssituation, ungdomens behov och dylikt så ringer vi upp och presenterar oss och frågar om de är intresserade av samarbete. Familjehem som tycker att TFCO låter intressant är även välkomna att höra av sig, om vi inte har nya ungdomar som behöver en behandlingsfamilj för tillfället, så kan vi spara kontaktuppgifter till ett senare tillfälle.

Innan samarbete med ett nytt familjehem är aktuellt så behöver vi i teamet hälsa på hos familjehemmet och göra en bedömning av ifall vi tror att det kommer gå att få ett bra samarbete. Då brukar vi även ge så mycket information som möjligt om vad det innebär att vara behandlingsfamilj i TFCO avseende målgrupp, förväntningar med mera. Även den placerande socialtjänsten kan behöva göra en egen utredning av familjehemmet ifall detta inte redan är genomfört. När alla parter är överens så kan ungdomen flytta till behandlingsfamiljen och teamet påbörja uppdraget.

Som behandlingsfamilj är man anställd på heltid direkt av placerande socialtjänst och man förhandlar själv om sina villkor med respektive kommun. Eftersom det är ett heltidsuppdrag och likvärdigt en behandlingsplacering på HVB-hem har våra familjehem en högre ersättning. Det är en förutsättning att man som familjehem har goda referenser från andra kommuner för att kunna ta emot en TFCO-placering.

Läs gärna mer på om TFCO på vår hemsida. Om du har frågor, funderingar eller är intresserad av att bli behandlingsfamilj hos oss så kan du ringa till växeln på SiS ungdomshem Hässleholm, telefonnummer 010-453 38 00, och be att få prata med någon i TFCO-teamet. Varmt välkommen att höra av dig till oss!

Föregående Nästa