Stockholm tar krafttag för placerade barns rätt till sjukvård

Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en överenskommelse för samverkan kring hälso-, sjuk- och tandvård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Det gemensamma målet med överenskommelsen är att säkerställa att barnen får tillgång till vård på samma villkor som andra barn och unga.

Publicerad 9 juli 2021
Kvinnlig läkare lyssnar på bebis hjärta Kvinnlig läkare lyssnar på bebis hjärta
Genom en ny överenskommelse ska hälso-, sjukvård- och tandvård bli bättre för placerade barn och unga i Stockholm.

Till överenskommelsen har även ett rutindokument tagits fram, som beskriver hur samverkan mellan parterna ska gå till. Hälso- och sjukvårdsnämnden planeras ta beslut om att anta överenskommelsen i augusti och om samtliga kommuner antar den kommer överenskommelsen att börja gälla 1 april 2022.

– Vi på Region Stockholm tror på att överenskommelsen kommer att underlätta samverkan mellan region och kommun som arbetar med den gemensamma målgruppen. Framför allt hoppas vi på att fånga upp patienter i ett tidigt skede och se till att de får hälso-, sjuk- och tandvård i rätt tid. Vi ser stora vinster med att få till en fungerande samverkan för att ge bästa möjliga hälso-, sjuk- och tandvård för dessa barn, säger Maria Andersson, enhetschef psykiatrienheten och samverkan, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Att överenskommelsen kommer på plats är en vinst för de placerade barnen och unga delas även av fler. Charlotte Lagerkvist, tillförordnad socialdirektör i Botkyrka kommun menar att överenskommelsen blir ett viktigt underlag och en struktur för deras samarbete med regionen.

– Med överenskommelsen och de tillhörande samverkansrutinerna blir det tydligt och konkret vad som ska göras inför, under och vid avslut av placeringar. Det ställer både krav på oss samtidigt som ger det oss som placerande kommun möjlighet att ställa krav på regionen så att vi gemensamt och var och en för sig kan uppfylla vårt ansvar till barnen, säger Charlotte Lagerkvist.

Föregående Nästa