Statskontoret kräver bättre samverkan och mer tillsyn av SiS-hemmen

Ansvarsfördelningen mellan SiS och regionerna är otydlig och personalens har inte alltid den kompetens som behövs för att bemöta och vårda barn och unga med komplexa problem, enligt en ny rapport från Statskontoret.

Publicerad 6 april 2022
Statskontoret har konstaterat en rad brister på SiS-hemmen och föreslår nu att regeringen ger IVO tillsynsuppdrag.

Statskontoret har undersökt förutsättningar för att bedriva vård enligt LVU på Sveriges 21 SiS-hem och hur hela vårdkedjan fungerar för de barn och unga som placeras på ungdomshem. Det konstateras att det finns en del brister i dagens system och att det krävs både lagändringar och tillsyn.

– Det är mycket viktigt att SiS noga följer situationen vid ungdomshemmen och snabbt åtgärdar brister och missförhållanden. Samtidigt behöver SiS också skapa bättre förutsättningar för vården av barn och unga på längre sikt, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

Flickor utsätts oftare än pojkar för tvångsåtgärden avskiljning. De känner sig också mer otrygga än vad pojkarna gör. JO och IVO har riktat allvarlig kritik mot vissa ungdomshem och det tar för lång tid för SiS att åtgärda brister och missförhållanden.

SiS behöver se till att personalen vid ungdomshemmen har den kompetens de behöver för att bemöta och vårda barn och unga med komplexa problem, inte sällan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller psykisk ohälsa. SiS har på central nivå hittills inte gjort tillräckligt för att ge ungdomshemmen de förutsättningar de behöver.

Vidare konstaterar Statskontoret att de placerade ungdomarna inte alltid får den hälso- och sjukvård som de har rätt till.

”Därför behöver ansvaret för regionerna tydliggöras genom en ändring i hälso- och sjukvårdslagen. Såväl socialtjänstens som SiS ansvar för de unga är tydligt i lag och förordning men respektive aktörs ansvar behöver kommuniceras”, uppger Statskontoret.

Statskontoret vill också se bättre samverkan mellan SiS, socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Tillsynen av verksamheten vid ungdomshemmen behöver omfatta hela vårdkedjan, det vill säga hälso- och sjukvården, socialtjänsten och SiS och Statskontoret föreslår nu för regeringen att ge IVO ett sådant uppdrag.

Föregående Nästa