Samtalsapp från Karlskrona börjar få spridning i landet

Uppföljningssamtal med de familjehemsplacerade barnen är viktigt, men det är inte alltid som socialsekreterarna har rätt verktyg för samtalen. För att förbättra och förenkla dialogen med barnen har appen ”Barnsam” tagits fram av Karlskrona kommun i samarbete med det lokala näringslivet och sprids nu bland landets kommuner.

Publicerad 19 oktober 2018

2006 startade ett projekt, där bland annat Karlskrona kommun ingick, med syfte att ta reda på mer om hur familjehemsplacerade barn mår. I samarbete med forskare togs ett metodformulär fram för hur man ska prata med barnen i uppföljningssamtalen. Den baseras på den så kallade ”Kasam-tanken”, som går ut på att ge barnet en känsla av sammanhang och att fokusera på saker som fungerar i livet. Kasam är en förkortning för "känsla av sammanhang". 

Jesper Björnsson, utvecklingschef på socialförvaltningen i Karlskrona kommun.

- Ofta utgår dialogerna från vuxenvärlden och barnen blir mer objekt som man pratar om. Med den här studien och metoden ville vi göra dem mer delaktiga, berättar Jesper Björnson, utvecklingschef på socialförvaltningen i Karlskrona.

Tog fram frågeformulär
Det fysiska frågeformulär som togs fram fick dock ingen större framgång eftersom det var mycket tidskrävande att manuellt registrera svaren för socialsekreterarna och projektet lades därför på is under något år. När man sedan återupptog projektet hade Karlskrona kommun inlett en IT-satsning, där möjligheten gavs att utveckla ett digitalt system för att hantera svaren, göra dem mätbara och dessutom lagra dessa för att kunna gå tillbaka och jämföra över tid hur barnen utvecklats.

- Det vi gjorde var att digitalisera pappersformuläret rakt av. Ingenting i innehållet ändrades, däremot blev innehållet mer tilltalande för barnen när de fick det på en läsplatta med smileysar att fylla i för olika frågor, säger Jesper Björnson.

Fler intresserade
Hösten 2016 hade man ett färdigt system, ”Barnsam” ,som började användas till en början av familjehemsenhetens personal i kommunen, men som nu fått spridning inom hela avdelningen för barn och unga på socialförvaltningen.
- Vi har även haft personal från äldrevården och funktionsstöd här som har tittat på vårt system och kommit med önskemål om ett liknande system som utgår från deras behov av att kommunicera med de äldre eller de med behov av funktionsstöd, berättar Jesper Björnson.

Kan jämföra svaren
”Barnsam”-appen har många fördelar, bland annat att man kan jämföra svaren mellan olika gånger som man pratar med barnen, men socialsekreterarna har också sagt att de får reda på saker som troligtvis inte kommit på tals annars och att kvaliteten i kommunikationen med barnen har stärkts.

Finalist i tävling för e-tjänster
”Barnsam” används i dag i sju kommuner i landet och var nyligen en av finalisterna i Guldlänken, en tävling för innovativa e-tjänster inom den offentliga sektorn, arrangerad av Sveriges kommuner och landsting, SKL.
- Det är oerhört roligt att se hur vi med digitaliseringens hjälp kan göra saker som vi inte kunnat tidigare och vilken effekt det faktiskt kan ha att vi nu kan jobba på det här sättet, tillägger Jesper Björnsson. 

Fakta: Barnsam

Genom att använda appen Barnsam frigörs tid för socialsekreterare att samtala med barnen. Det bidrar även till systematik och kunskap som kan användas på aggregerad nivå.

Socialsekreteraren får kunskap om barnets känsla av sammanhang, anknytning och trygghet. Det bidrar till att barnet får rätt stöd och hjälp.

Materialet som kommer ut av samtalet används sedan som grund för uppföljning av genomförandeplan och nödvändig dokumentation. Resultaten kan också användas på aggregerad nivå och ligga till grund för verksamhetsutveckling. Målet är att ha en glädjefylld miljö för barnen att arbeta med.

Formulären baseras på KASAM och finns i två utföranden, beroende på ålder och mognad. Frågorna besvaras med symboler i form av glada och ledsna gubbar, för att möta barnet på deras nivå. Allt för att göra samtalet lättsamt och öppna för djupare samtal, som kan dokumenteras som kommentarer till undersökningen.

Källa: barnsam.se

Föregående Nästa