RFS nya förbundsordförande kämpar för att synliggöra de frivilliga samhällsarbetarna

RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, vill synliggöra alla de som varje dag ”jobbar i det tysta” och förbättra stödet för uppdragstagarna. Allt för att de som är i behov av stödet ska få en så rättssäker insats som möjligt.

Publicerad 17 september 2019
Mimmi Agnevald-Haugen är ny förbundsordförande för RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare och vill bland annat jobba för att öka stödinsatserna när kriminalvårdens övervakning tar slut. Foto: Anna Molander

Förbundet organiserar gode män, kontaktpersoner, särskilt förordnade vårdnadshavare och lekmannaövervakare inom kriminalvården bland annat. Opinionsbildning är en viktig del av förbundets arbete.
– De frivilligas insatser måste synliggöras i högre utsträckning. Det behövs också mer kunskap inom myndighetsvärlden om det civila samhällets villkor, menar förbundets nya ordförande Mimmi Agnevald-Haugen. 

Mimmi Agnevald-Haugen blev förbundsordförande i maj i år och har jobbat länge inom kriminalvården tidigare. 

Sprida kunskap och synliggöra frivilligarbetarnas insatser
Hon tillträdde som förbundsordförande i maj i år och ser som sin viktigaste uppgift att med stort engagemang sprida kunskap och synliggöra det arbete som görs i landets alla kommuner av engagerade personer som ställer upp, stöttar och arbetar för andra.
– Jag brinner för den här typen av sociala frågor. Mitt hjärta klappar för de frivilliguppdrag som RFS representerar.

Vill öka stödet när kriminalvårdens övervakning tar slut
Mimmi Agnevald-Haugen har jobbat länge inom kriminalvården och ser ett stort behov av frivilliginsatser för personer som varit i kontakt med Kriminalvården. 
– När en övervakningsinsats tar slut är det många som skulle vara behjälpta av stödet från en kontaktperson för att bibehålla en positiv förändring i livet. Det är en av hjärtefrågorna som jag vill driva. Generellt sett skulle jag säga att det finns ett större behov av stöd från en kontaktperson via SoL eller LSS än vad som ges idag, säger Mimmi Agnevald-Haugen.

Lokalföreningarna spelar stor roll
Mycket av verksamheten inom förbundet sker i de 60 lokalföreningarna runt om i landet som organiserar totalt omkring 5 500 medlemmar.
– Villkoren för de olika uppdragen kan se väldigt olika ut och där spelar lokalföreningarna en viktig roll i dialogen med lokala myndigheter och att stötta sina medlemmar i sina uppdrag till exempel genom att erbjuda kunskap och erfarenhetsutbyte, säger Mimmi Agnevald-Haugen.

Tagit fram metodhandbok
Även nationellt jobbar förbundet för att utbildning, stöd och uppmuntran till de frivilliga samhällsarbetarna. Sedan flera år sprider RFS en metodbok för ökad kvalitet i frivilliguppdragen som handlar om förbättrat samarbete mellan de myndigheter som ansvarar för frivilliguppdragen samt ökat stöd till de frivilliga. Just nu pågår nu en översyn av godmansuppdraget och där hoppas RFS få vara med och bidra med kunskap och åsikter.
– Om vi på olika sätt kan hjälpa till att sprida kunskap tror vi att vi kan hjälpa till att rekrytera fler till de olika uppdragen. En väldigt viktig bit att jobba med är att behålla de som har uppdrag idag och uppmuntra dem till fortsatt arbete.

Fakta om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare är en ideell sammanslutning av cirka 60 lokalföreningar vars 5 500 medlemmar har frivilliguppdrag som är reglerade i lag och förmedlats av en myndighet.

Frivilliga samhällsarbetare är samlingsnamnet för uppdragen som lekmannaövervakare, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, medförmyndare, särskilt förordnad vårdnadshavare, särskilt förordnad förmyndare och besökare på anstalt och häkte.

Som medlem i RFS tillhör man en lokalförening. Genom förbundet kan man även få rådgivning och möjlighet att teckna försäkringar inom olycksfall och ansvar.

Förbundet bildades 1968 och är sprunget ur övervakarföreningar.

Läs mer om förbundets arbete, metodboken och hur du blir medlem på www.rfs.se.

Föregående Nästa