Psykiska problem i tonåren leder till större risk för utanförskap

Den som har psykiska problem i högstadiet löper större risk att varken arbeta eller studera som ung vuxen jämfört med dem som har få eller inga symtom på psykisk ohälsa. Det är resultatet av en ny studie från Stockholms universitet.

Publicerad 21 december 2021
Ungdomar som mår dåligt psykiskt i tonåren löper högre risk att hamna i utanförskap som vuxna, enligt en ny studie från Stockholms universitet.

Studien är gjord av forskare vid Institutet för social forskning (SOFI) och Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet samt Institutet för framtidsstudier som genom att jämföra ett stort urval av ungdomars egna enkätsvar om sin psykiska hälsa med registerdata på deras skolresultat och aktivitet på arbetsmarknaden kunnat se samband mellan psykisk hälsa, skolresultat och NEET-status senare i livet.

NEET står för ”Not in Employment, Education or Training”, vilket på många sätt betyder att de är utestängda från samhället. Ett bekymmersamt stort antal unga vuxna befinner sig i NEET, konstaterar forskarna. 

– Vi ser att självrapporterade psykiska problem vid 14-15 års ålder är kopplat till att sju år senare, i ung vuxen ålder, vara NEET  – att ha en större risk för utanförskap från samhället, säger Stephanie Plenty, forskare vid Institutet för social forskning (SOFI) och Institutet för framtidsstudier.

Skolresultat starkt förknippat med NEET
– Vi kan också se att för både män och kvinnor är känslomässiga och beteendemässiga problem kopplade till lägre skolresultat. Bland de som tidigare rapporterat att de har dessa psykiska problem är det vanligare med lägre betyg och att inte ha gått klart gymnasiet. Och sämre skolresultat är i sin tur starkt förknippat med en större risk att bli NEET som ung vuxen, säger Charlotta Magnusson, forskare vid Institutet för social forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.

Sammantaget visar studien att psykiska problem under tonåren kan få långvariga effekter och försvåra det framtida deltagandet inom både utbildning och på arbetsmarknaden.

– Att stödja elever i deras akademiska prestationer redan i högstadiet är en viktig prioritet för att mildra de långvariga konsekvenserna av att växa upp med psykiska problem, säger Stephanie Plenty.

Olika vägar för män och kvinnor
Resultaten i studien visar också att vägarna till att bli NEET skiljer sig åt för män och kvinnor. 

– Olika typer av psykiska problem innebär olika risker för kvinnor och män. Medan känslomässiga problem, som att känna sig orolig eller deprimerad, spelar större roll för flickor, är beteendeproblem, som snatteri eller skolkning, förknippade med en högre risk att bli NEET för pojkar, säger Sara Brolin Låftman, forskare vid Institutionen för Folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet.

För män förklarades vägen från att ha beteendeproblem till NEET-status delvis av ofullständig gymnasieskola. För kvinnor å andra sidan, kunde vägen från känslomässiga problem till NEET-status delvis förklaras av låga skolbetyg men även ofullständig gymnasieskola.

– Det är dock värt att notera att när personer hamnar i NEET-status så kan det inte enbart förklaras av skolresultaten, säger Charlotta Magnusson.

Föregående Nästa