Ny strategi för stöd till föräldrar

Regeringen har nyligen presenterat en ny nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd.

Publicerad 22 september 2018
En ny strategi för stöd till föräldrar är på väg att genomföras och ersätter den tidigare från 2009.

Stöd i föräldraskapet är en av de viktigaste åtgärderna samhället kan göra för att undvika att barn far illa, skriver Socialdepartementet i en rapport.

2009 kom den första nationella strategin för att utveckla föräldraskapsstödet. Målsättningen var, och är fortfarande i den nya strategin, att föräldrar ska erbjudas stöd och hjälp under hela barnets uppväxt för att främja barnets hälsa och välmående.

Sedan strategin lanserades har föräldraskapsstödsområdet utvecklats positivt, konstaterar Socialdepartementet i en rapport.
Stöd i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna samhället kan göra för att undvika ojämlikhet och negativa utfall för barn och unga, konstateras vidare i rapporten.

Att fortsätta jobba med föräldraskapsstöd och vidareutveckla detta är därför ett prioriterat område. Konkret kan stödet handla om att delta i en föräldragrupp inom mödra- och barnhälsovården, delta i ett föräldraskapsstödprogram eller ta del av information på internet. Den tidigare strategin omfattade enbart så kallat ”universellt stöd”, vilket innebär stöd till alla föräldrar oberoende av problematik och risk.

I den nya strategin vill regeringen införa vissa typer av riktat stöd till föräldrar och barn i riskgrupper samt stöd till föräldrar och barn med etablerade problem och som är i behov av individuell behandling. Det är också viktigt att begreppet förälder ges en vidare definition så att även andra närstående vuxna personer som barnet betraktar som förälder eller som på annat sätt är viktiga för att främja barnets hälsa och utveckling, vilket kan vara en familjehemsförälder, inkluderas.

I strategin anges tre målområden som kan sammanfattas med att öka kunskaperna för dem som arbetar med stöd, att gör stödverksamheten mer lättillgänglig och att det blir tydligt vem som har ansvar för vad.

Totalt satsar regeringen 45 miljoner kronor på föräldraskapsstöd fram till år 2021.

Nästa