Nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, ska tas fram i Sverige. Före detta Barnombudsmannen Fredrik Malmberg ska leda arbetet, som ska vara slutfört senast 31 maj 2022.

Publicerad 18 maj 2021
Om drygt ett år ska regeringen presentera ett förslag till en ny nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn.

Regeringen ser behov av att ta ett samlat grepp för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Även om mycket har gjorts i Sverige för att säkerställa barnets rätt till skydd mot alla former av våld och övergrepp, utsätts fortfarande många barn och mörkertalet är sannolikt stort.

– Att barn tvingas växa upp med våld och övergrepp är oacceptabelt. Det krävs ett sammanhållet, långsiktigt och strategiskt arbete för att säkerställa barns rättigheter och åtgärda det som inte fungerar i praktiken. Därför är den här utredningen så angelägen, säger Märta Stenevi, jämställdhetsminister.

I uppdraget ingår att ta fram mål för det långsiktiga arbetet att förebygga och bekämpa våld mot barn.
För att kunna nå de uppsatta målen ska utredaren föreslå åtgärder inom följande områden:
• samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner, organisationer och andra berörda aktörer
• förebyggande arbete mot våld mot barn samt upptäckt av våld mot barn,
• skydd, stöd och behandling för barn som upplevt våld
• brottmålsprocessen för barn som upplevt våld
• kunskap, metodutveckling och uppföljbarhet

Regeringen trycker också på att man i arbetet med att ta fram strategin ska lyssna till barn och unga och ta hänsyn till deras synpunkter och åsikter. Särskild utredare för uppdraget blir Fredrik Malmberg, som har lång erfarenhet av att jobba med barns rättigheter. Han har tidigare varit Barnombudsman och är idag generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.

– Både utifrån mitt nuvarande uppdrag som utgår ifrån rättigheter för personer med funktionsnedsättning och min tidigare roll som barnombudsman, är jag glad över att ha fått regeringens förtroende att som särskild utredare få leda arbetet med att ta fram en nationell strategi för att förebygga och bekämpa våld mot barn. Jag är övertygad om att en långsiktig nationell strategi leder till att bekämpandet av våld mot barn prioriteras högre och får skarpare genomslag. I arbetet med strategin blir det viktigt att synliggöra det våld som barn specifikt utsätts för i deras egenskap av barn, oavsett vilket våld det handlar om, säger Fredrik Malmberg.

Föregående Nästa