Mer förebyggande insatser och bättre planering föreslås i nya socialtjänstlagen

I dag presenterades slutbetänkandet i utredningen ”Framtidens socialtjänst” för regeringen. Det ska ligga till grund för en ny socialtjänstlag.

Publicerad 26 augusti 2020
Ett barn sträcker sig mot mammans hand Ett barn sträcker sig mot mammans hand
I förslaget till den nya socialtjänstlagen trycker man hårt på bland annat förebyggande insatser och att ytterligare stärka barnets rättigheter till information och att komma till tals.

 "Hållbar socialtjänst" är det övergripande temat för utredningen, som under eftermiddagen presenterades av Margareta Winberg och överlämnats till socialminister Lena Hallengren. Margareta Winberg framhåller det förebyggande arbetet som en av grundstenarna i den nya socialtjänstlagen och föreslår att detta stärks ytterligare. Bland annat vill man göra insatserna från socialtjänsten mer lättillgängliga och föreslår därför fler icke-behovsprövade insatser. Inom vilka områden ger man kommunen rätt att själva besluta.

Margareta Winberg har lett utredningen Framtidens socialtjänst.

– Det fanns en ansats även tidigare till ett förebyggande perspektiv, nu preciserar vi detta ytterligare i vårt betänkande, säger Margareta Winberg under presentationen. Det blir också preciserat att socialtjänstens arbete och insatser ska utgå från vetenskap och beprövade metoder, vilket inte varit lagstadgat tidigare.

Särskilt beakta behovet av tidiga insatser
Socialtjänsten ska även, i ännu högre utsträckning, planera sina insatser för den enskilde och särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser och också systematiskt arbeta med uppföljning.

Flera förslag för att stärka barnets rättigheter med stöd av Barnkonventionen ges också i slutbetänkandet. Man trycker hårt på att vad som bedöms vara barnets bästa måste beaktas. Barnets rätt till information och att framföra eller inte framföra sina åsikter stärks också i det nya lagförslaget. Det ska också ges möjlighet att hålla samtal med barn utan vårdnadshavares samtycke, till exempel i en förhandsbedömning inför en eventuell utredning.

Utreda vem som ska få fatta beslut om placering
Man skriver också i utredningen att placerade barn som vill ska ha rätt att hålla kontakt med sina biologiska syskon, föräldrar eller andra anhöriga. När det gäller delegationsordningen, det vill säga vilken instans som ska ha rätt att fatta vissa typer av beslut, har man bestämt att utreda frågan om familjehemsplaceringar ytterligare. I dag är det ett beslut som fattas av socialnämnden. Utredningen öppnar nu för att möjliggöra för professionen att fatta beslut om att placera ett barn.

– Det är en kontroversiell fråga och jag vill inte säga att jag har svängt i sakfrågan men med grund i vetenskap och beprövade erfarenheter inom professionen bör frågan utredas vidare om var beslut av det här slaget ska fattas, säger Margareta Winberg.

Slutbetänkandet kommer nu att genomgå sedvanlig beredning i Regeringskansliet. Här kan du läsa hela förslaget Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag, SOU 2020:47.

Föregående Nästa