Marte Meo som stöd vid familjehemsplacering

Marte Meo-metoden som kommunikationsmetod användas för att noggrant titta på och analysera samspel mellan människor, framför allt mellan barn och förälder/familjehemsförälder.

Publicerad 16 maj 2019
Marie Gilbert, Marte Meo-terapeut och Marte Meo-utbildare, har goda erfarenheter av att använda metoden vid familjehemsplaceringar.

Syftet med metoden är att stödja och hjälpa föräldrar att se behov och resurser hos barnet och de egna möjligheterna att svara utvecklingsfrämjande på barnets behov samt den egna möjligheten att påverka samspelet mellan sig själv och barnet i positiv riktning.

Filmkameran som redskap
I Marte Meo använder man filmkameran som redskap, man filmar korta sekvenser och tittar på vad i kommunikationen som leder till positiv utveckling. Man visar barnets behov av utvecklingsstöd genom att med filmklipp visa föräldern det de kan göra mer av för att stötta utvecklingen hos barnet.

Samspel mellan barn och förälder
”Marte Meo” är latin, och kan fritt översättas till ”av egen kraft”. Metoden bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra, och hur detta bidrar till barnets sociala och intellektuella utveckling.

Marte Meo - en hjälp att möta barnet på rätt sätt
Jag har i mitt arbete använt Marte Meo som stöd vid jour- och familjehemsplaceringar och tänker ge en kort beskrivning av mina tankar runt detta.

Jag träffar i mitt arbete både biologiska föräldrar och familjehemsföräldrar. Jag har även tidigare arbetat med jourhemsföräldrar som vid placering fått erbjudande om stöd i form av Marte Meo. Tanken bakom erbjudandet är att hjälpa till att se det aktuella barnets behov och initiativ, hur jourhemsföräldrarna kan möta upp dessa signaler på ett sätt som hjälper barnet i sin utveckling. När jag idag har Marte Meo-uppdrag i familjehem kan det vara ett erbjudande i samband med placering men det kan också vara efter att barnet varit placerat ett tag och det uppstår saker som väcker frågor och behov av stöd i familjehemmet.

Barnet kan ha svårt att uttrycka sig 
När man som familjehem tar emot ett barn i sitt hem är det ett barn som har egna erfarenheter med sig som man som familjehemsförälder inte är helt insatt i. Man har ofta som familjehem en bakgrund runt hur det sett ut för barnet utifrån boende och vistelse men, framför allt små barn, har svårt att berätta vad de upplevt med sina föräldrar utifrån relationen. Hur barnet blivit bemött i olika situationer och vilka modeller barnet har med sig är en del av det som kan vara svårt att förstå utifrån hur barnet beter sig i olika situationer.

När jag jobbar med Marte Meo i dessa familjehem/jourhem kommer jag hem till familjen och filmar en stund av gemensam samvaro. Vanligtvis arbetar man i Marte Meo utifrån en fråga från föräldern men när jag möter familjehem kan frågan vara så generell som att man som familjehemsförälder vill öka sin förståelse för barnet. Man vill lära sig förstå varför barnet gör som det gör eller varför reaktioner ser ut som de gör.

Återgivning
När jag filmat i familjehemmet tar jag med mig filmen till mitt kontor. Där tittar jag noggrant på filmen utifrån ett antal utvecklingsstödjande principer. Exempelvis kan det handla om hur barnet tar kontakt och hur den vuxne svarar på ett sätt som hjälper barnet i samspelet. Små detaljer blir viktiga såsom blickar, rörelser, röstläge och tajming. Jag klipper ut korta sekvenser som jag visar den vuxne i det vi inom Marte Meo kallar återgivning. Vid återgivningen ses vi utan barn och tittar på de korta klipp jag valt ut där den vuxne gör saker som hjälper barnet och som de kan träna på att göra mer av tills nästa gång jag kommer för att göra en ny film.

När jag arbetar med familjehem/jourhem erbjuder jag tre filmtillfällen med tillhörande återgivningar. Tycker familjehemsföräldrarna att de fått stöd i det som varit svårt kan vi nöja oss med dessa tre filmer. Vill man som familjehem ha mer stöd kan vi fortsätta med ytterligare filmtillfällen.

Goda erfarenheter av att använda metoden vid familjehemsplacering
Mina erfarenheter av Marte Meo i familjehem/jourhem är mycket goda. Det man ofta säger som familjehemsförälder är att det är fascinerande att se att små saker kan göra sådan skillnad för samspelet. Jag har också fått höra från familjehemsföräldrar att det har hjälpt till att lära känna barnet och att man lättare kan se och följa barnets behov.

Marte Meo-metoden används idag runt om i världen för att hjälpa och stödja föräldrar, familjehems-föräldrar, lärare, förskollärare, personal inom mödra- och barnhälsovård, personal inom omsorgerna för psykiskt funktionshindrade, barn- och ungdomspsykiatrin och inom äldreomsorgen.


Marie Gilbert Ordförande i Svenska Marte Meoföreningen

Marte Meo-terapeut och Marte Meo-utbildare

Föregående Nästa