Kraftig ökning av orosanmälningarna – var tionde barn berörs

Sedan 2018 har orosanmälningarna till landets socialtjänster ökat med nästan 30 procent. Förra året gjordes 422 000 anmälningar – det innebär att var tionde barn i Sverige berördes av en orosanmälan under 2021.

Publicerad 28 november 2022
Förskola, tandvård och BVC behöver bli bättre på att orosanmäla omsorgsbrist gällande de yngsta barnen, enligt Socialstyrelsens nya kartläggning. Foto: Pixabay

Nya tendenser är orosanmälningar om allt yngre barn i riskzon för kriminalitet och anmälningar om barns utsatthet i sociala medier - samtidigt saknas anmälningar från BVC och förskola kring de yngsta barnen, konstaterar Socialstyrelsen.

– Den nya kartläggningen indikerar att anmälningsbenägenheten över tid har fortsatt öka, vilket är positivt då det ökar möjligheten för socialtjänsten att tidigt hjälpa barn i behov av stöd, säger Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, som genomfört kartläggningen.

Flera orsaker kan ligga bakom ökningen - exempelvis att barns rättigheter uppmärksammats mer efter att barnkonventionen blev lag 2020. En annan orsak kan vara utvecklingen av digitala e-tjänster som gör det lättare att anmäla. Ytterligare en förklaring kan vara att enskilda fall uppmärksammas i medier och sociala medier, vilket kan påverka anmälningsstatistiken.

– Det kan även vara så att de senaste årens fokus på förebyggande socialt arbete med barn i riskzon har gett effekt. Att anmälare tidigt uppmärksammar barn är viktigt för att de ska få rätt hjälp innan en negativ utveckling hunnit gå för långt. Våra intervjuer med socialsekreterare pekar också på att polisen gör fler anmälningar än förut, utifrån observationer av barn i utkanten av kriminella gäng och i andra riskmiljöer, säger Olivia Wigzell.

Fortsatt mycket förekommande våld
Av kartläggningen framgår bland annat att fortsatt många anmälningar handlar om våld i nära relationer - var femte anmälan. Även några nya områden och tendenser framträder i det som anmäls till socialtjänsten 2021. Bland annat syns anmälningar om allt yngre barn i riskzon för kriminalitet. Det förekommer också fler anmälningar om barn som har behov av stöd från andra aktörer än socialtjänsten, till exempel från barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) eller skolan.

– En ny tendens som vi fångat upp är anmälningar om brottsliga handlingar och kränkningar som sker via sociala medier. Det kan både handla om barn som själva blir utsatta och om barn som utsätter andra för hot, våld och förnedring genom spridning av bilder eller filmer, säger Therese Olmsäter, utredare på Socialstyrelsen.

– Ett annat nytt område som socialtjänsten berättar om i intervjuer är att anmälningar kommer in om flickor som utövar våld eller misshandlar andra flickor eller i vissa fall befinner sig i utkanten av gängmiljöer. Några uttrycker att oro kring flickor verkar bli mer lik den som finns kring pojkar.

Yngsta barnen underrepresenterade
Även om anmälningsskyldiga anmäler mer uppger flera i kartläggningen att det verkar finnas en underrapportering från vissa verksamheter. Det tydligaste exemplet rör anmälningar om föräldrars brister i omsorgsförmåga när det gäller de yngsta barnen.

– Socialsekreterare rapporterar att de saknar anmälningar om omsorgsbrister, som till exempel från BVC, förskolan eller tandvården. Det är också något vi har sett exempel på i de skade- och dödsfallsutredningar som Socialstyrelsen gör. Det finns därmed behov av att fortsatt betona vikten av att upptäcka och anmäla omsorgsbrister bland de allra yngsta, säger Therese Olmsäter.

Föregående Nästa