Forskare samlar kunskap om stöd till barn med psykisk ohälsa

Forskare på Högskolan Väst ska följa ett nyskapat barnteam med bland annat personal från socialtjänst, BUP, skola och närhälsa som samverkar. Syftet är att utröna arbetssätt som kan användas i de ordinarie verksamheterna.

Publicerad 9 januari 2020
Linda Mossberg är forskare på Högskolan Väst och ska i en ny studie samla kunskap om stöd till barn med psykisk ohälsa.

– Tanken är inte att barnteamet ska bli en permanent lösning, utan ett sätt att ge oss ledtrådar till hur vi ska hitta arbetssätt som passar i de ordinarie verksamheterna för att stötta barn med psykisk ohälsa, säger Linda Mossberg, forskare och projektledare på Högskolan Väst.

Ta reda på uppfattningar hos professionella, barn och vårdnadshavare
I projektet ska Linda följa barnteamet i deras arbete och samtidigt ta reda på hur både barnen, deras vårdnadshavare och de professionella uppfattar insatsen. 

– Vi vet av tidigare forskning att samverkan och brukarmedverkan har ansetts vara svaret på att få till stånd en sammanhängande vård med ett helhetsbemötande, där brukaren står i centrum och har utrymme att göra sin röst. Vad vi saknar är ingående kunskap om vilken roll i samverkan som barn och vuxna ska ha och hur stödet till de här personerna ska organiseras på bästa sätt, fortsätter Linda Mossberg.

Fördubblad psykisk ohälsa
De barn som är målgrupp för projektet har mer än 20 procents frånvaro i skolan och går i årskurs 4-6. För barn från 10 år och uppåt har den psykiska ohälsan fördubblats mellan 2006 och 2016, och att ta fram rätt stöd till målgruppen är en viktig del i att förbättra för de drabbade ungdomarna.

– Därför är det viktigt att ta reda på vilka effekter en sådan här insats kan ha och hur man kan arbeta med nya arbetssätt för att nå bäst effekt hos målgruppen. Det har heller aldrig, vad jag har hittat, gjorts någon studie där man tagit in både barnens perspektiv och de vuxnas perspektiv på det här sättet, säger Linda Mossberg.

I nära samarbete med praktiken
Studien genomförs i nära samarbete med praktiken, där projektledare, styrgrupp och senare teamet är delaktiga i planering och genomförande av studien. Arbetet kommer pågå under tre år och finansieras med stöd av Forte.

Föregående Nästa