Forskar kring hur placering påverkar föräldrars hälsa

I ett nytt forskningsprojekt ska man ta reda på hur föräldrars socioekonomiska situation spelar in för att barnet ska placeras samt hur föräldrarnas hälsa påverkas när barnet omhändertas och om det påverkar chanserna till återförening.

Publicerad 7 december 2020
Ylva Brännström-Almquist, Stockholms universitet. Ylva Brännström-Almquist, Stockholms universitet.
Ylva Brännström-Almquist vid Stockholms universitet, ska tillsammans med forskare i Storbritannien och USA ta reda på hur levnadsvillkor kan påverka risken att ens barn placeras samt hur en placering påverkar de biologiska föräldrarnas mående.

Det är större risk att få sitt barn placerat i samhällsvård för föräldrar som lever i en socioekonomiskt utsatt situation, såsom fattigdom. Däremot vet man inte säkert om det är de socioekonomiska livsvillkoren direkt som orsakar placeringen eller om det beror på hälsoproblem hos föräldrarna och det är en av huvudpunkterna i det nya forskningsprojektet ”Ojämlikhetens drivkrafter bland familjer med erfarenheter av social barnavård” som nyligen beviljats medel från Forte.

Vi har haft ett första uppstartsmöte och förbereder just nu en etikprövning. Nästa år räknar vi med att sätta igång på allvar, säger Ylva Brännström-Almquist, docent på Stockholms universitet.

Studien kretsar kring tre huvudområden och fokuserar på familjesituationen innan, under och efter placering. Huvudsakligen handlar det om att förstå omständigheterna kring placeringen, ta reda på hur föräldrarna mår i samband med att barnet omhändertas samt familjeåterförening.

Studera biologiska föräldrarnas hälsa
– Vad som händer med de biologiska föräldrarnas hälsa när ett barn blir placerat finns det inte storskaliga studier på. Vi har fantastisk registerdata i Sverige där vi kan följa familjerna över tid, säger Ylva Brännström-Almquist.

Syftet är att öka förståelsen för hur drivkrafterna bakom ojämlikhet bland familjer med erfarenhet av social barnavård ser ut, genom att klargöra hur familjens socioekonomiska livsvillkor och föräldrarnas hälsorelaterade problem hänger samman med deras barns placeringshistorik. Sammantaget kan resultaten från projektet hjälpa till att identifiera möjliga ingångar för socialpolitiska åtgärder riktade mot socioekonomiskt utsatta familjer, med avsikten att minska ojämlikhet.

I projektet deltar även Stanford University i USA samt University of Liverpool i Storbritannien, vilket gör att man kommer kunna göra jämförelser mellan de olika länderna och diskutera frågor ur olika kontexter. Studien ska pågå under tre år.

Föregående Nästa